dr ANDRÉ HELIN

prezes firmy audytorskiej BDO Numerica

Wyniki szacunkowe są to prognozy wyników za miniony okres obrotowy, dla którego nie opublikowano jeszcze wyników. W większości przypadków prezentowane przez emitenta wyniki szacunkowe powinny znaleźć potwierdzenie w danych wykonania za okres, dla którego ustalono dane szacunkowe. Natomiast prognozy wyników są to informacje o prawdopodobnym poziomie wyników za bieżący rok lub przyszłe lata obrotowe oparte na założeniach dotyczących zdarzeń, które mogą nastąpić w przyszłości bądź działań, które jednostka może podjąć.

Kontrola wyników szacunkowych i prognoz finansowych przez biegłego rewidenta ma na celu stwierdzenie, czy zostały one opracowane prawidłowo, na podstawie podanych przez emitenta założeń oraz czy zastosowane przy opracowaniu zasady (polityka) rachunkowości są zgodne z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przy sporządzaniu historycznych informacji finansowych. Zarówno prognoza wyników, jak i wyniki szacunkowe powinny być zrozumiałe, przedstawiając informacje w sposób możliwie prosty i zwięzły; rzetelne i opierać się na wnikliwych analizach działalności emitenta oraz prezentować rzeczywiste, a nie hipotetyczne, strategie, plany i analizy ryzyka; porównywane z historycznymi informacjami finansowymi.

Prezentując prognozy wyników lub wyników szacunkowych w prospekcie emisyjnym, emitent zobowiązany jest wydać oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których oparto prognozę i szacunki, przy czym wymagane jest wyraźne rozróżnienie czynników, na które mogą wpływać organy administracyjne, zarządzające lub nadzorcze emitenta oraz czynników, które znajdują się całkowicie poza wpływem tych organów.

Biegły przeprowadza prace zgodnie z normą KRBR nr 5 Zasady postępowania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w zakresie badania sprawozdań finansowych i innych usług poświadczających, wykonywanych przez biegłych rewidentów oraz Międzynarodowych Standardów Usług Atestacyjnych (MSUA) 3000 Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych. Prace te powinny dostarczyć dowodów potwierdzających poprawność opracowanych przez emitenta prognoz wyników lub wyników szacunkowych. W szczególności biegły rewident sprawdza, czy prognoza wyników lub wyniki szacunkowe zostały, na podstawie przyjętych przez zarząd emitenta założeń, prawidłowo opracowane; prognoza wyników lub wyniki szacunkowe zostały poprawnie zaprezentowane, a wszystkie leżące u ich podstaw istotne założenia zostały odpowiednio ujawnione; zasady zastosowane do przygotowania prognoz wyników lub danych szacunkowych są spójne z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przy sporządzaniu przez emitenta historycznych informacji finansowych. Biegły rewident może wyrazić w pisemnym raporcie ocenę bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem, ocenę negatywną lub odstąpić od wyrażenia oceny.

Not. EM