STAN FAKTYCZNY

Firma budowlana dokonywała przemieszczenia wyrobu akcyzowego zharmonizowanego (bitumu naftowego oznaczonego kodem CN 2713) w celu jego uszlachetnienia z innego kraju Unii do Polski. W ocenie podatnika produkcja lub przetwarzanie bitumu naftowego - będącego komponentem masy bitumicznej wykorzystywanej przy budowie dróg - nie wymaga specjalnej dokumentacji wynikającej z przepisów akcyzowych ani posiadania składu podatkowego, w którym powyższe czynności byłyby dokonywane.

UZASADNIENIE

Organ przyznał rację podatnikowi tylko w zakresie dokumentacji towarzyszącej uszlachetnianiu wyrobów akcyzowych. Jeśli chodzi o produkcję lub przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, nie może odbywać się ona poza składem podatkowym, nawet jeżeli wyroby te są wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub opałowe. Podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pełnomocnik skarżącego argumentował, że z regulacji tzw. Dyrektywy Energetycznej (regulującej opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej), jak również wprost z polskich rozporządzeń akcyzowych wynika, iż do przetwarzania bitumu naftowego nie jest konieczne posiadanie składu podatkowego. Zgodnie z art. 2 ust. 4 lit. b) tiret pierwsze Dyrektywy, nie ma ona zastosowania do produktów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania. Tym samym nie można traktować bitumu naftowego na równi z wyrobami energetycznymi służącymi do celów napędowych lub opałowych. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 27 października 2004 r. zwalnia się od akcyzy m.in. bitum naftowy oznaczony symbolem PKWiU 23.20.32 oraz kodem CN 2713, dlatego zdaniem pełnomocnika nie powinien on podlegać tym samym restrykcjom, jakie nakładane są na wyroby służące do celów napędowych lub opałowych.

Sąd uwzględnił skargę podatnika. Stwierdził, że produkcja lub przetwarzanie wyrobów energetycznych - zaliczanych do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych - wykorzystywanych do celów innych niż napędowe lub opałowe, nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Wyrok WSA w Warszawie z 13 kwietnia 2007 r.

SYGN. AKT III SA/Wa 4087/06, niepublikowany

ALEKSANDRA TARKA