Ministerstwu Finansów zarzucono, że w sposób niestaranny i niewłaściwy odbywa się tworzenie przepisów podatkowych, co powoduje późniejsze trudności podatników w stosowaniu prawa podatkowego. Chodziło głównie o sposób, w jaki zostały określone minimalne warunki kapitałowe uprawniające do zwolnienia od opodatkowania dywidend wypłacanych przez polskie spółki innym spółkom powiązanym z siedzibą w Unii. Minimalny próg kapitałowy w ujednoliconym tekście ustawy o CIT odnosi się do stanu na 1 stycznia 2009 r. (10 proc.), natomiast na lata 2007-2008 został określony w ustawie nowelizacyjnej (15 proc.).

Resort finansów w odpowiedzi na interpelację nie zgodził się, że przytoczone przepisy są przykładem niestaranności, i wytłumaczył, że interpretując przepisy należy uwzględniać przepisy ustaw ją zmieniających. Uznał też, że konstrukcja przepisu jest zgodna z zasadami techniki legislacyjnej. W razie bowiem zmiany przepisów ustawy, tekst zmienianej ustawy otrzymuje ostateczne brzmienie wynikające z przepisów, które stanowią jej nowelizację.

Ustawodawca może wówczas wprowadzić regulacje przejściowe, które zamieszcza się w przepisach zmieniających ustawę. Tego rodzaju przepisów nie powtarza się potem w ustawie, która jest nowelizowana. Tak też stało się w przypadku ustawy o PIT. W konsekwencji mamy przepisy, zgodnie z którymi od podatku zwolnione są dywidendy wypłacane przez polskie spółki kapitałowe na rzecz wspólników tych spółek, będących również spółkami z siedzibą w innym kraju UE. Warunkiem takiego zwolnienia jest m.in. posiadanie przez podmiot zagraniczny udziałów w spółce polskiej w ilości określonej w ustawie.

Z ustawy o CIT wynika, że wielkość tę ustalono w wysokości minimum 10 proc. Jednak w przepisach przejściowych zawartych w ustawie z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 254, poz. 2533) wskazano, że w latach 2007-2008 wielkość udziałów uprawniających do zwolnienia wypłacanych dywidend z opodatkowania będzie wynosić minimum 15 proc. Przepisy w tym brzmieniu nie zostały powtórzone w zmienionej ustawie, co - jak podkreśliło Ministerstwo Finansów - wynika ze wspomnianych zasad techniki legislacyjnej.

Odpowiedź ministra finansów na interpelację nr 7935, pismo nr DD5-060-238-AK/07/MB7-6184)

EDYTA WERESZCZYŃSKA

edyta.wereszczynska@infor.pl