Faktury VAT nie muszą zawierać ani podpisu, ani pieczątki. O ważności faktur bez tych elementów pisaliśmy w GP z 6 czerwca. Po naszym artykule czytelnicy zaczęli zgłaszać swoje wątpliwości. Jedna z nich dotyczy podpisywania faktur elektronicznych.

Podatnik prowadzi sklep internetowy i udostępnia faktury drogą elektroniczną na stronie internetowej do wydruku dla swoich klientów.

- Przy przesyłaniu faktur drogą elektroniczną teoretycznie powinien znajdować się podpis elektroniczny, jednak po wydrukowaniu tej faktury przez klienta jest ona standardową fakturą VAT w formie papierowej, czyli nie wymaga podpisu i pieczątki. Czy takie faktury są pełnowartościowe - pyta czytelnik.

Zdaniem Andrzeja Pośniaka, prawnika z CMS Cameron McKenna, rozwiązanie zastosowane przez podatnika jest nieprawidłowe. Przede wszystkim nie zapewnia ono wymaganej przepisami autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur VAT wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej.

Zgodne z rzeczywistością

Faktury VAT mogą być wystawiane i przesyłane przez podatników w formie elektronicznej. Będzie to możliwe, pod warunkiem - jak podkreślił Andrzej Pośniak - że autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur wystawianych w formie elektronicznej będą zagwarantowane: bezpiecznym podpisem elektronicznym lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury VAT i integralność danych.

- Co więcej, wystawianie i przesyłanie przez podatników faktur VAT w formie elektronicznej będzie możliwe dopiero po uzyskaniu przez nich akceptacji takiego sposobu obiegu dokumentów od odbiorców faktur. Akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w elektronicznej, a faktury VAT mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym odbiorca faktury dokonał akceptacji - tłumaczył ekspert z CMS Cameron McKenna.

Faktura informacyjna

Na konieczność spełnienia określonych warunków przy wystawianiu faktur elektronicznych wskazał również Roman Namysłowski, menedżer podatkowy z Ernst & Young. Wyjaśnił, że obowiązek wystawiania faktur z własnej woli dotyczy tylko i wyłącznie dostaw towarów czy świadczenia usług na rzecz podatników. Jeżeli klientem jest osoba fizyczna, nie trzeba wystawiać faktur, chyba że osoba taka zwróci się z takim żądaniem do przedsiębiorcy.

- Przy fakturach elektronicznych chodzi o zapewnienie, że faktura wystawiona przez sprzedawcę jest identyczna w swej treści z fakturą, którą posiada nabywca. Innymi słowy, kwota zadeklarowanego przez sprzedawcę podatku należnego nie powinna być mniejsza niż kwota odliczona przez nabywcę - podkreślił Roman Namysłowski.

Wskazał jednocześnie, że jeżeli wymienione warunki dotyczące e-faktur nie są spełnione, wydrukowany dokument ma jedynie wartość informacyjną i nie daje nabywcy towarów żadnych uprawnień, a sprzedawcy nie zwalnia z obowiązku wystawienia faktury VAT.

Ważne!

Wystawianie i przesyłanie przez podatników faktur VAT w formie elektronicznej będzie możliwe dopiero po uzyskaniu przez nich akceptacji takiego sposobu obiegu dokumentów od odbiorców faktur

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl