Wysokość zaliczek dla podatników rozliczających PIT według skali za I, II i III kwartał roku podatkowego ustala się następująco: ■ obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku, która w 2007 roku wynosi 3013 zł, ■ zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu z uwzględnieniem odliczeń z tytułu składek ZUS i składek zdrowotnych, ■ zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.
Dziś mija termin złożenia zawiadomień o wyborze opłacania zaliczek raz na kwartał oraz o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek
Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z rozliczenia kwartalnego, muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 lutego zawiadomienia o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy też lat następnych, chyba że podatnik do 20 lutego roku podatkowego zawiadomi urząd skarbowy o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. Do 20 lutego zawiadomienie składają również podatnicy, którzy wybrali uproszczony sposób wpłaty zaliczek. Podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym podatkiem liniowym, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają, od dochodu, przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19 proc. Kwotę zaliczki podlegającą wpłacie, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej w danym miesiącu zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Odliczenie przysługuje tylko do wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Podobnie jak przy zaliczkach kwartalnych, zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.