W 2007 roku zwiększono kwotę wpłat na indywidualne konto emerytalne, która objęta jest zwolnieniem podatkowym do 3697 zł. Przypomnijmy, że w 2006 roku limit ten wynosił 3521 zł, w 2005 roku było to 3635 zł, natomiast w 2004 roku – 3435 zł. Kwestie związane z dodatkowym oszczędzaniem na przyszłą emeryturę reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. nr 116 poz. 1205 z późn. zm.). Zgodnie z jej art. 4, oszczędzający ma prawo do zwolnienia podatkowego w trybie i na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas, gdy na podstawie pisemnej umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) jednocześnie gromadzi oszczędności tylko na jednym IKE. Jak wynika z art. 5 ustawy, na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. IKE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej przez oszczędzającego zwanej dalej umową o prowadzenie IKE: • z funduszem inwestycyjnym albo • z podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług brokerskich i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego służącego do jego obsługi, albo • z zakładem ubezpieczeń – ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, albo • z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego. Takie wymogi sformułowane są w art. 8 ust. 1 ustawy. Zgodnie jednak z kolejnymi przepisami zawartymi w art. 8 ust. 2 i 3, oszczędzający ma prawo do zmiany instytucji finansowej prowadzącej jego IKE, dokonując wypłaty transferowej. Oszczędzający może gromadzić środki na IKE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym gromadzonym w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartej przed dniem podpisania umowy o prowadzenie IKE, pod warunkiem że środki gromadzone na IKE są odrębnie ewidencjonowane, a zakład ubezpieczeń gwarantuje możliwość dokonania wypłaty transferowej środków zgromadzonych na IKE do innej instytucji finansowej, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 29 ustawy.
Wysokość wpłat na IKE: 3697 zł - 2007 rok 3521 zł - 2006 rok 3635 zł - 2005 rok
Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie: • na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty; • w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej. Kwestie te uregulowano w art. 34 ust. 1 ustawy o IKE.n