Od zaległego zasiłku chorobowego wypłaconego spadkobiercy zmarłego pracownika trzeba zapłacić podatek dochodowy, a nie podatek od spadków i darowizn. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Podatniczka otrzymała z zakładu pracy zmarłej matki zaległy zasiłek chorobowy. Został jej wypłacony zgodnie z przepisami ubezpieczeniowymi, ponieważ pobierała rentę rodzinną. Wystawiony przez zakład pracy PIT-8C sugerował, że od otrzymanej kwoty powinna zapłacić 18-proc. podatek. Kobieta uważała jednak, że świadczenie nie powinno podlegać PIT, ponieważ wchodziło w skład masy spadkowej, a więc powinno być opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Mogłaby więc skorzystać ze zwolnienia podatkowego dla najbliższych członków rodziny.
Izba skarbowa w interpretacji podatkowej uznała jednak, że zakład pracy wystawił PIT-8C prawidłowo. Stwierdziła, że prawo do otrzymania zasiłku jest prawem majątkowym i podlega PIT. Wypłata świadczenia po śmierci matki, która była do niego uprawniona, stanowi kontynuację realizacji tego prawa majątkowego. Dlatego też córka zmarłej otrzymała przychód podlegający opodatkowaniu PIT, a nie podatkiem od spadków i darowizn.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zgodził się z fiskusem. Przypomniał, że zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 77, poz. 512 z późn. zm.) zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Z kolei jeśli ubezpieczony zmarł przed odebraniem należnego mu zasiłku chorobowego, wypłaca się go osobom uprawnionym do podjęcia wynagrodzenia lub dochodu ubezpieczonego. Zgodnie z kodeksem pracy prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika w równych częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty. Dopiero w razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. Dlatego osobą uprawnioną do uzyskania renty była córka zmarłej. To zaś oznacza, że prawo do zasiłku chorobowego nie weszło do masy spadkowej.
NSA, do którego podatniczka złożyła skargę kasacyjną, utrzymał w mocy rozstrzygnięcie sądu wojewódzkiego. Nie uwzględnił argumentu kobiety, że zasiłek chorobowy jako przychód z innych źródeł powinien podlegać PIT tylko, jeśli otrzymuje go faktycznie sam pracownik, a nie jego spadkobierca. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 14 marca 2013 r. (sygn. akt I FSK 1403/11).