Kurs ten powinien być jednak związany z bieżącym funkcjonowaniem firmy, a pracownik uczestniczyć w nim z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Kurs językowy jest „szkoleniem, podnoszącym posiadane przez pracownika kwalifikacje zawodowe w sensie umiejętności wykonywania bieżącej pracy” (por. pismo MF z 3 grudnia 1993 r. nr PO 5/6-804-02457/93). Formą szkolenia może być nawet nauka języków obcych, jeżeli pracownik zatrudniony jest na stanowisku wymagającym znajomości danego języka.

Jeżeli szkolenia takie są niezbędne dla wykonywania obowiązków pracownika (np. praca w środowisku międzynarodowym), to koszty, które ponosi zakład pracy za pracownika, nie stanowią przychodu w PIT.

Wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Zwolnienie to obejmuje m.in. podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika w formach pozaszkolnych. A do takich należą m.in. kursy. Tak stanowi par. 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006 r. nr 31, poz. 216).

Organ podatkowy może oceniać, czy uczestnictwo pracownika w kursie językowym przyczynia się do uzyskania lub zwiększenia przychodów firmy

Kursy językowe może także zorganizować pracodawca we własnym zakresie – realizowane przez profesjonalnego organizatora lub przez samego pracodawcę. Taki kurs nie stanowi przychodu pracownika, bowiem nie następuje żadne przysporzenie na jego rzecz. (por. wyrok WSA w Warszawie z 31 stycznia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1915/07).

W pierwszym przypadku pracodawca zamawia taką usługę, a firma szkoleniowa ją wykonuje na rzecz pracodawcy, a nie na rzecz pracownika. W drugim pracodawca bezpośrednio realizuje obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wynikający z przepisów prawa pracy.

Wydatki poniesione ze środków obrotowych pracodawcy na kursy szkoleniowe dla pracowników, które pozwalają zdobyć lub uzupełnić wiedzę oraz umiejętności potrzebne pracownikom w pracy, mogą być zaliczone w koszty podatkowe firmy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.