Polski ustawodawca, wzorując się na postanowieniach dyrektyw unijnych, przewidział zwolnienie z opodatkowania odsetek wypłacanych przez spółkę z siedzibą w Polsce na rzecz spółki z siedzibą w innym państwie UE, pod warunkiem występowania określonych powiązań kapitałowych. Jednocześnie w okresie przejściowym obowiązywania przepisów unijnych zawiesił stosowanie tego zwolnienia do końca czerwca 2013 r., a w zamian obniżył w tym okresie stawkę podatku dochodowego od odsetek do wysokości 5 procent.

Nie zawsze jednak podatnik, spełniający stawiane mu warunki kapitałowe, będzie mógł skorzystać z powyższej ulgi. Prawa do niej, przynajmniej w teorii, pozbawić go może przepis art. 21 ust. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Stanowi on, że przychody z odsetek uznanych na podstawie odrębnych przepisów za przychody z innego tytułu nie są objęte przywołaną wyżej ulgą. Zwolnienie z opodatkowania (lub opodatkowanie zredukowaną stawką) byłoby zatem wyłączone, jeśli odrębne przepisy przewidywałyby reklasyfikację przychodów z odsetek do innej kategorii i taka reklasyfikacja rzeczywiście by nastąpiła. Takie przepisy obowiązują np. w Niemczech, gdzie po spełnieniu określonych warunków przepisy nakazują traktować przychody osiągane przez podatnika z odsetek tak jak dywidendy.

Jednak w naszym systemie podatkowym trudno jest wskazać przykład podobnego przepisu. Stąd wyjaśnienie istnienia art. 21 ust. 6 ustawy o podatku od osób prawnych może być dwojakie. Albo polski ustawodawca działał w nadziei, że kiedyś taki przepis zostanie wprowadzony, albo, być może bezrefleksyjnie, przepisano normę unijną, której organy podatkowe w praktyce nie będą mogły zastosować. Nie byłby to pierwszy taki przypadek.