Jakub Moskal, dyrektor departamentu koordynacji wdrażania programów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), wyjaśnia, że agencja może zlecić RIF realizację niektórych zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej, w szczególności: promocję, udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków oraz nadzorowanie sposobu wykorzystania pomocy.

– Koszty realizacji przez instytucje zadań zleconych mogą być pokrywane ze wsparcia udzielanego przez PARP – twierdzi nasz rozmówca.

Określenie warunków w zakresie zatrudniania przez RIF minimalnej liczby osób oraz ich kwalifikacji ma na celu zapewnienie kadry, która będzie realizowała zadania RIF na wysokim poziomie jakościowym. I to zarówno w zakresie merytorycznym, jak i organizacyjnym oraz dotyczącym rozliczania wydatków ponoszonych przez RIF na realizację zleconych zadań.

Według Jakuba Moskala wiedza z zakresu rachunkowości jest potrzebna w przypadku osób dokonujących rozliczenia wniosków o płatność oraz kontroli projektów (są to zadania zlecane przez PARP). W toku wykonywania tych czynności dokonywana jest weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowej przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia.

Z kolei wymogi dla stanowiska księgowego mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji umowy wsparcia (podpisywanej przez PARP z RIF) pod względem finansowo-księgowym. Chodzi m.in. o zapewnienie prawidłowego podziału ponoszonych wydatków i ich ujęcia w księgach rachunkowych oraz rozliczenie otrzymanego wsparcia.

Etap legislacyjny

Wchodzi dziś w życie