O tym, jaki udziałowiec jest odbiorcą dywidendy, decyduje również sposób rozliczenia podatku przez spółkę, która jest płatnikiem. Stawka podatku dla wspólników będących osobami fizycznymi i osobami prawnymi jest ta sama i wynosi 19 proc., ale różne są terminy rozliczenia.

Jak tłumaczy Grzegorz Grochowina, ekspert podatkowy w KPMG, w przypadku udziałowca będącego osobą fizyczną płatnik jest zobowiązany do przekazania kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego. Urząd ustala się według siedziby płatnika. W przypadku wspólników – osób fizycznych przepisy nie przewidują obowiązku przesyłania im informacji o wysokości pobranego podatku.

– Dochodu z dywidendy osoby fizycznej nie łączą z innymi dochodami i nie mają oni prawa do odliczenia podatku pobranego od wypłaconej im dywidendy – dodaje Grzegorz Grochowina.

Natomiast w przypadku gdy odbiorcą dywidendy jest osoba prawna, to spółka jest zobowiązana pobrać podatek od dywidendy w dniu jej wypłaty i przekazać go w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika (a więc spółki otrzymującej dywidendę).