Osoba fizyczna będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów usług w ramach wykonywanej działalności gospodarczej jest właścicielem gruntu.

W wyniku nakazu organu władzy publicznej podatnik zobowiązany jest do przeniesienia prawa własności do gruntu na rzecz gminy, ponieważ grunt ten został przeznaczony pod budowę drogi publicznej. Z tytułu przeniesienia prawa własności podatnik dostanie odszkodowanie. Czy przekazanie gminie za odszkodowaniem działki gruntu pod budowę drogi, która przeszła na jej własność, podlega VAT?

Według Ministerstwa Finansów tak. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

A zatem w przedstawionej sytuacji przeniesienie prawa własności do gruntu na rzecz gminy, które następuje w wyniku nakazu organu władzy publicznej, w zamian za odszkodowanie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).