Spółka jawna zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

– Czy zysk osiągnięty przez spółkę jawną należy wykazać w księgach spółki z o.o. jako zysk z roku bieżącego do ewentualnego podziału, czy należy go na moment zamknięcia ksiąg spółki jawnej rozdysponować – pyta pani Katarzyna z Poznania.

Małgorzata Okrasa, ekspert w FPA Group wyjaśnia, że ustawa o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zobowiązuje, aby na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej – tzn. na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru spółki przekształconej – zamknąć księgi.

Nierozliczony zysk z roku bieżącego nie będzie podlegał przeksięgowaniu w spółce jawnej przed jej przekształceniem.

– W praktyce wspólnicy najczęściej podejmują uchwałę o wypłacie zysku – twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że w takim przypadku jego wartość ujmuje się w księgach rachunkowych spółki z o.o. jako zobowiązanie wobec wspólników. Spółka z o.o. nie może wykazać w bilansie bieżącego zysku.

Innym rozwiązaniem może być wykazanie w spółce z o.o. nadwyżki aktywów netto spółki nad jej kapitałem zakładowym. Powstanie nadwyżki kapitału określa się jako agio i zalicza się na zwiększenie kapitału zapasowego.

Małgorzata Okrasa podkreśla, że decyzja o rozdysponowaniu zysku w spółce jawnej należy przede wszystkim do wspólników. Należy jednak pamiętać, że na wspólnikach spoczywa obowiązek przeznaczenia zysku w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika, jeżeli został on uszczuplony w latach ubiegłych wskutek poniesionych przez spółkę strat. Umowa spółki może jednak modyfikować powyższe regulacje. Znajdują one bowiem zastosowanie tylko wtedy, gdy nie stanowi ona inaczej.