Takie zmiany zawierają założenia do noweli w Ordynacji podatkowej i ustawy o PIT opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Obowiązujące przepisy w zakresie zawierania porozumień cenowych wskazują, że elementy wniosku o takie porozumienie obejmują m.in. kwestie związane z charakterystyką stron transakcji, przedmiotu transakcji, otoczenia gospodarczego, wskazanie propozycji metody ustalania ceny transakcyjnej, a także dane finansowe. Brak jest natomiast założeń krytycznych, które byłyby proponowane przez podmioty wnioskujące o zawarcie porozumienia cenowego.

Zgodnie z zaleceniami z komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych podmiot wnioskujący o zawarcie porozumienia powinien opisać we wniosku założenia, na których oparta jest zdolność proponowanej metodologii do dokładnego odzwierciedlenia zasady pełnej konkurencji w cenach przyszłych transakcji. Krytyczne założenia powinny być dostosowane do indywidualnej sytuacji podatnika, jego środowiska handlowego, metodyki oraz typu rozpatrywanych transakcji.

Zmienią się też przepisy dotyczące doręczania decyzji w sprawie porozumień cenowych.

Dziś decyzja w sprawie porozumienia jest doręczana podmiotom powiązanym (krajowym i zagranicznym), z którymi mają być dokonywane transakcje, a w przypadku porozumień dwustronnych lub wielostronnych – również władzom podatkowym, właściwym dla podmiotów zagranicznych, oraz naczelnikowi urzędu skarbowego i dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej, właściwym dla wnioskodawcy oraz właściwym dla podmiotów krajowych powiązanych z wnioskodawcą, będących stronami transakcji objętej decyzją w sprawie porozumienia.

Według resortu finansów treść obecnego przepisu może być interpretowana w ten sposób, że decyzję w sprawie porozumienia jednostronnego doręcza się jedynie stronom transakcji, a decyzję w sprawie porozumienia dwustronnego lub wielostronnego obcym władzom podatkowym, naczelnikowi urzędu skarbowego i dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej.

W związku z tym MF proponuje uwzględnić w treści przepisu obowiązek doręczenia decyzji w sprawie porozumienia podmiotom powiązanym (krajowym i zagranicznym), z którymi mają być dokonywane transakcje, oraz naczelnikowi urzędu skarbowego i dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej właściwym dla tych podmiotów krajowych, a w przypadku porozumień dwustronnych lub wielostronnych – również władzom podatkowym, właściwym dla podmiotów zagranicznych.

MF w założeniach do noweli doprecyzowuje też zasady dotyczące m.in. prowadzenia postępowania w zakresie wybranej przez wnioskującego metody ustalania ceny transakcyjnej i zasad jej stosowania, a także możliwości przedłużenia terminu obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia.

Zmiany w zakresie porozumień cenowych mają wejść w życie 1 lipca 2011 r.

Ważne!

Z danych MF wynika, że zwiększa się liczba zawieranych porozumień cenowych. Od 2006 roku wydano 22 decyzje w tym zakresie. 8 z nich wydano w 2010 roku. Kolejne 4 wnioski są w trakcie rozpatrywania