W przypadku podatników prowadzących działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej limit ten dotyczy sumy przychodów wszystkich wspólników.

– Przekroczenie wspomnianego limitu w danym roku będzie rzutować na możliwość stosowania ryczałtu dopiero w kolejnym roku – tłumaczy Maciej Grela, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel.

Limity z ustawy

Podatnicy mogą stosować w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, co do których ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje taką możliwość, pod warunkiem, że w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki nie przekroczyła 150 tys. euro.

Od nowego roku

Oznacza to – jak podkreśla Małgorzata Pastuszek, asystent podatkowy w Taxplan – że podatnik, który w roku podatkowym przekroczył ustawowy limit 150 tys. euro, traci prawo do opodatkowania ryczałtem w roku następnym.

W trakcie prowadzenia działalności rozliczanej ryczałtem mogą zaistnieć okoliczności, które skutkują natychmiastową utratą prawa do rozliczania podatku w tej formie. Maciej Grela wskazuje, że taką okolicznością jest np. osiąganie przychodów z określonych źródeł (tj. przychodów z prowadzenia aptek, działalności lombardowej, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, wolnych zawodów lub usług nieobjętych ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych lub wytwarzania wyrobów opodatkowanych akcyzą).

Utrata z automatu

– Wygenerowanie tego rodzaju przychodu przez ryczałtowca w trakcie roku skutkuje automatyczną utratą prawa do rozliczania podatku ryczałtem z dniem jego uzyskania – ostrzega Maciej Grela.

Od tego dnia – jak dodaje ekspert – podatnik będzie zmuszony do rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych, zasadniczo bez możliwości wyboru opodatkowania w formie liniowej, oraz zaprowadzenia w tym zakresie właściwych ewidencji podatkowych i ksiąg. Po zakończeniu roku podatnik w praktyce złoży dwa odrębne zeznania roczne, tj. PIT-28 za tę część roku, w której był opodatkowany ryczałtem, i PIT-36 za pozostały okres.

Małgorzata Pastuszek podpowiada, że dla możliwości kontynuowania rozliczania ryczałtem istotne jest kontrolowanie wysokości przychodów w danym roku, jak również zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.