Spółka będąca polskim rezydentem podatkowym, która osiąga dochody w Chinach podlegające tam opodatkowaniu (niezwolnione z podatku w Polsce na podstawie postanowień polsko-chińskiej umowy międzynarodowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania), w rocznym rozliczeniu powinna połączyć takie dochody z dochodami osiągniętymi w Polsce w celu ustalenia należnego w Polsce podatku. Następnie od polskiego podatku ma ona możliwość odliczenia kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Chinach. Kwota takiego odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Chinach. Oznacza to, że spółka Polska będzie miała prawo dokonać odliczenia od podatku dochodowego należnego w Polsce podatku dochodowego zapłaconego w Chinach pod warunkiem, że: 1) osiągnie dochody w Chinach, które podlegają opodatkowaniu w Chinach, 2) dochody te podlegają również opodatkowaniu w Polsce (nie są wyłączone spod opodatkowania na mocy przepisów polsko-chińskiej umowy międzynarodowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania), 3) podatek w Chinach został faktycznie zapłacony przez polską spółkę.

Dodatkowo jeżeli polska spółka osiągnie dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od spółki chińskiej, odliczeniu od polskiego podatku podlegać będzie również kwota podatku od dochodów, z których zysk został wypłacony przez chińską spółkę, o ile zostaną spełnione określone warunki wskazane w art. 20 ust. 2 ustawy o CIT.

Należy pamiętać, że wartość takiego odliczenia, kwotę podatku zapłaconego w Chinach oraz dochód osiągnięty w Chinach powinien być przeliczony na złote polskie według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty podatku lub dzień osiągnięcia dochodu.

not. EM