Osoby pełniące funkcję społecznego kuratora sądowego, które na zlecenie sądu rodzinnego asystują przy kontaktach rodzica z dzieckiem, otrzymują wynagrodzenie w formie ryczałtu. Organy podatkowe uznają, że taka wypłata nie korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). W ich ocenie, w przypadku kuratorów społecznych, nie jest to ryczałt wypłacanym z tytułu zwrotu kosztów, lecz świadczenie pieniężne o charakterze wynagrodzenia za wykonane czynności.

W jednym z najnowszych orzeczeń WSA w Szczecinie uznał jednak takie stanowisko za zbytnie uproszczenie. Jego zdaniem fiskus – w zaskarżonej interpretacji – nie odniósł się m.in. do tego czy należność kuratora nie jest dietą. WSA podkreślił, że o uznaniu danego świadczenia za dietę lub kwotę stanowiącą zwrot kosztów nie decyduje sama nazwa. Konieczne jest, aby świadczenie to było powiązane z pełnieniem funkcji jako społecznego obowiązku, wskazujące na jej niezarobkowy i pozazawodowy charakter (por. wyrok WSA w Szczecinie z 21 lipca 2010 r. sygn. akt I SA/Sz 901/09, niepublikowany).

– Ryczałt przyznawany kuratorowi społecznemu z tytułu obecności przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez sąd opiekuńczy nie może być traktowany jako kwota stanowiąca zwrot kosztów – mówi Michał Grzywacz, radca prawny, doradca podatkowy z Kancelaria Radców Prawnych Grzywacz-Zawada.

Jego zdaniem nie przesądza to jednak, że świadczenie to nie podlega zwolnieniu jako dieta. Jest to rodzaj ekwiwalentu w związku z pełnieniem funkcji jako społecznego obowiązku, przy czym działalność ta nie może mieć charakteru zawodowego. W ocenie Michała Grzywacza stosując tego rodzaju wykładnię, można próbować twierdzić, że taki ryczałt wypłacany kuratorowi społecznemu z tytułu dokonania czynności obecności przy kontaktach rodziców z dzieckiem, stanowi właśnie dietę, od której nie trzeba płacić podatku.

Niestety organy podatkowe zdają się pomijać tego rodzaju argumentację.

2280 zł miesięczny limit zwolnienie dla zwróconych kosztów otrzymanych przez osoby wykonujące obowiązki społeczne i obywatelskie