Z umowy kupna w Niemczech samochodu osobowego wynikało, że podatnik zapłacił za auto 300 euro. W deklaracji AKC-U wpisał jako podstawę opodatkowania kwotę nieco ponad 1 tys. zł. Według cen rynkowych samochód był warty ponad 10 tys. zł, ale podatnik twierdził, że auto było niesprawne.

Organy podatkowe zastosowały procedurę ustalenia wartości pojazdu przewidzianą w art. 82a ustawy o podatku akcyzowym. Przepis określa, że gdy wysokość podstawy opodatkowania bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego, organ wzywa podatnika do zmiany wysokości tej podstawy lub wskazania przyczyn, które spowodowały zaniżenie wartości. Jeśli podatnik nie udzieli odpowiedzi lub nie zmieni wartości, organ podatkowy sam ustala wysokość podstawy opodatkowania.

WSA orzekł, że organy podatkowe mogą stosować wyżej opisaną procedurę, np. opierając się na wycenie z systemu EUROTAX. Wycena taka może być jedynym źródłem ustalenia wartości, o ile samochód jest sprawny. Jeśli jednak samochód był uszkodzony, to organy podatkowe muszą oprzeć się również na innych dowodach, np. opinii biegłego. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Ol 369/10