Sukcesja podatkowa polega na przejściu praw i obowiązków na następcę prawnego lub podmiot przekształcony. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wiąże sukcesję podatkową z łączeniem się przedsiębiorstw, przejęciem, przekształceniem oraz podziałem przez wydzielenie.

Oznacza to, że wniesienie przez spółkę aportu w postaci przedsiębiorstwa nie mieści się w żadnym z powyższych zdarzeń, dlatego nie występuje w tym przypadku sukcesja podatkowa.

– Nabywca przedsiębiorstwa powinien jednak pamiętać, że zgodnie z art. 112 Ordynacji podatkowej, przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe związane z funkcjonowaniem nabywanego przedsiębiorstwa – wyjaśnia Katarzyna Janiszewska, ekspert w firmie doradczej KPMG.

Podatnicy planujący nabycie aportem przedsiębiorstwa powinni zatem przed podjęciem ostatecznej decyzji o nabyciu przedsiębiorstwa uzyskać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego.

Zwrócić trzeba uwagę, że odstępstwo od zasady braku sukcesji w przypadku aportu przedsiębiorstwa przewiduje ustawa o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z art. 91 ust. 9 tej ustawy w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta podatku naliczonego jest dokonywania przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak tłumaczy Katarzyna Janiszewska obowiązek ten dotyczy podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, o wartości początkowej przekraczającej 15 tys. zł (art. 91 ust. 2), jak również podatku naliczonego od zakupu innych towarów (art. 91 ust. 1).

Ważne

Nabywca aportu zobowiązany jest skorygować podatek naliczony od środków trwałych, który został odliczony przez wnoszącego przedsiębiorstwo