Rada Ministrów uchwaliła wieloletni plan finansowy państwa, który przewiduje podniesienie stawki VAT oraz składki rentowej, co ma skutkować zmniejszeniem deficytu budżetowego. Tymczasem są inne sposoby na ratowanie sytuacji finansowej państwa, np. usprawnienie i podniesienie efektywności poboru podatków zamiast ich zwiększania. Kontrola przeprowadzona w pierwszym półroczu 2010 r. w urzędach skarbowych wykazała, że największe problemy występują m.in. w zakresie błędnego wprowadzania danych do systemu informatycznego, nieterminowego wystawiania upomnień od zaległości podatkowych oraz zbyt późnego podejmowania działań w zakresie egzekucji należności.

– Przed administracją publiczną stoi kilka głównych wyzwań w kontekście systemu podatkowego, takich jak ograniczenie kosztów i modernizacja służb skarbowych (organizacyjna, procesowa oraz IT), ograniczenie szarej strefy i podniesienie ściągalności podatków, poprawa jakości obsługi podatników i współpraca poszczególnych agend rządowych w tym zakresie – mówi Krzysztof Woźniak, ekspert z firmy Capgemini, dostawcy usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingu.

Te działania związane z poprawą efektywności powinny przynieść wymierne korzyści dla budżetu państwa.

Ian Pretty, dyrektor globalnego zespołu doradców dla sektora publicznego w Capgemini, opisał wzorcowy model funkcjonowania urzędu podatkowego w nowoczesnym świecie. Przykładowo firma Capgemini opracowała i przeprowadziła kompleksową modernizację administracji skarbowej i celnej w Zjednoczonym Królestwie (m.in. system e-deklaracje), ale współpracuje także ze skarbówkami Francji, Holandii, Szwecji, Słowacji czy Norwegii.

Według Iana Pretty w pierwszej kolejności konieczne jest uproszczenie systemu podatkowego i ujednolicenie procedur (np. urzędy skarbowe nie działają w sposób spójny) oraz zmiany instytucjonalne (np. specjalizacja urzędów, czyli adresowanie ich usług do określonych rodzajów podatników).