Dwuletni okres, o którym mowa w art. 22 ust. 4a ustawy o CIT może upłynąć również po dniu uzyskania przychodu przez spółkę dominującą. W przypadku połączenia spółek pojawiają się dwie wątpliwości. Po pierwsze, czy przejęcie spółki zależnej przez spółkę dominującą przed upływem 2 lat posiadania udziałów (akcji) w spółce przejmowanej pozbawia spółkę dominującą prawa do zwolnienia z podatku w stosunku do wypłaconych uprzednio dywidend. Po drugie, czy spółka przejmująca, która w ramach przejęcia nabyła udziały (akcje) spółek zależnych spółki przejmowanej, będzie mogła uwzględniać przy obliczaniu 2-letniego okresu ich posiadania także czas, w którym były one w posiadaniu spółki przejmowanej. W obu kwestiach organy podatkowe zajmują stanowisko niekorzystne dla podatników. Taką sytuację należy ocenić negatywnie.

O ile w pierwszym przypadku gramatyczna wykładnia może uzasadniać twierdzenie, że fuzja przerywa bieg 2-letniego terminu, to wykładnia celowościowa art. 22 ustawy o CIT i odpowiednich przepisów dyrektywy 90/435/EWG prowadzi do odmiennych wniosków. W świetle założeń i celów dyrektywy unicestwienie udziałów w spółce zależnej na skutek jej przejęcia przez spółkę dominującą nie powinno pozbawiać tej ostatniej prawa do zwolnienia z CIT dywidend otrzymanych ze spółki zależnej do momentu fuzji.

Jeśli chodzi o drugi problem, to zgodnie z Ordynacją podatkową spółka łącząca się przez przejęcie wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek. Oznacza to, że skutki podatkowe czynności i zdarzeń wykonanych lub zaistniałych w spółce przejmowanej przed momentem połączenia przypisane są podmiotowi przejmującemu, w tym prawa wynikające z przepisów podatkowych w związku z określonym okresem posiadania udziałów.

not. mgm