PROBLEM: Jakich błędów powinni unikać przedstawiciele samorządu przy sporządzaniu oświadczeń majątkowych? Jakie są zasady postępowania w przypadku stwierdzenia przez urząd skarbowy nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym?

IS INFORMUJE: Jak wynika z art. 24h ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym, art. 25c ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 27c ust. 7 ustawy o samorządzie województwa - analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej takie oświadczenie. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.

Weryfikując oświadczenia majątkowe składane przez osoby zobowiązane do ich złożenia na podstawie wskazanych ustaw, urzędy skarbowe przeprowadzają dogłębną analizę złożonego oświadczenia majątkowego i informacji o dochodach będących w posiadaniu organów podatkowych. Weryfikacją objęte są zeznania podatkowe za lata wcześniejsze oraz wszelkie informacje będące w posiadaniu organów podatkowych, informujące o posiadanych składnikach majątku, np. akty notarialne dotyczące zakupu nieruchomości, deklaracje związane z nabyciem pojazdów, dokumenty związane z postępowaniem w zakresie spadków i darowizn itp. Wszystkie te informacje są zestawiane ze sobą i w ich wyniku urząd skarbowy ocenia, czy zadeklarowany przez przedstawiciela samorządu przyrost majątku jest adekwatny do wskazanych źródeł, z których ten majątek jest sfinansowany.

Do najbardziej istotnych błędów popełnianych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego należy zaliczyć fakt niezastosowania właściwego formularza bądź wypełnienie formularza niezgodnie z jego treścią. Należy też mieć na uwadze, że oświadczenie majątkowe składane jest w dwóch egzemplarzach, z wymaganym załącznikiem w postaci kopii zeznania podatkowego PIT-37.

Wypełniając oświadczenie majątkowe, należy pamiętać o podaniu stanu środków na rachunku bankowym na 31 grudnia roku poprzedzającego oraz o składnikach mienia ruchomego i nieruchomego, wyceniając je według cen rynkowych, obowiązujących w dniu składania oświadczenia majątkowego. W oświadczeniu majątkowym powinny też być ujęte przychody uzyskane przez małżonków osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego. W przypadku wątpliwości co do zadeklarowanych źródeł przychodów, jak również co do wskazanego majątku, organ podatkowy poprosi o dodatkowe wyjaśnienia. Jeżeli jednak organ podatkowy w wyniku przeprowadzonej analizy oświadczenia majątkowego podejrzewa, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, może wystąpić do urzędu kontroli skarbowej z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego.