Osoba, która posiada zaległości w należnościach na rzecz Skarbu Państwa, otrzyma wezwanie do zapłaty w formie pisemnej. Egzekucja z pieniędzy będzie dokonana z chwilą doręczenia takiego wezwania.
Ministerstwo Finansów opracowało nowy tryb prowadzenia egzekucji z pieniędzy. Takie regulacje zostały zawarte w opublikowanych założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dziś jest tak, że jeżeli zobowiązany na wezwanie poborcy skarbowego płaci dochodzoną należność pieniężną, poborca wystawia pokwitowanie odbioru pieniędzy, które wywiera ten sam skutek prawny, co pokwitowanie wierzyciela.
Resort finansów proponuje zastąpienie dotychczasowego trybu prowadzenia egzekucji z pieniędzy przez realizację tego środka egzekucyjnego w formie ustnej i pisemnej.
Forma ustna polegałaby, analogicznie do obowiązującego stanu prawnego, na ustnym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty egzekwowanej kwoty wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie oraz kosztami egzekucyjnymi. Zapłata na wezwanie poborcy skarbowego przez zobowiązanego w całości lub części dochodzonej kwoty wraz z odsetkami ma być potwierdzona przez poborcę skarbowego pokwitowaniem odbioru pieniędzy. Zastosowanie egzekucji z pieniędzy byłoby dokonane z chwilą wystawienia pokwitowania odbioru pieniędzy przez poborcę skarbowego.
Jeżeli wpłata dokonana przez zobowiązanego do rąk poborcy dotyczyłaby więcej niż jednej należności pieniężnej, a pokwitowanie wystawione zostało na sumę łączną pobranych pieniędzy, organ egzekucyjny na wniosek zobowiązanego prześle rozliczenie uzyskanych środków.
Forma pisemna egzekucji z pieniędzy polegałaby na pisemnym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty. W takim przypadku zastosowanie egzekucji z pieniędzy byłoby dokonane z chwilą doręczenia zobowiązanemu wezwania do zapłaty.