Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację (nr 14284/10) odniosło się do propozycji zwolnienia z VAT budowy obiektów sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012. Preferencja taka zdaniem MF byłaby niezgodna zarówno z ustawą o VAT, jak i Dyrektywą 2006/112/WE.

Uregulowania wynikające z dyrektywy nie przewidują dla jednostek samorządowych żadnych preferencji przy zakupach związanych z realizacją inwestycji o charakterze publicznym. Obowiązują ogólne reguły opodatkowania. Na takich samych zasadach dokonują zakupów podmioty finansowane z budżetu państwa oraz inne podmioty gospodarcze działające na terenie kraju. W konsekwencji nie jest możliwe uwzględnienie postulatu dotyczącego wprowadzenia zwolnienia z VAT dla budowy obiektów sportowych w ramach programu Orlik.

Resort wyjaśnił, że polskie przepisy muszą być zgodne z przepisami UE.

W Dyrektywie 2006/112/ WE nie przewidziano zwolnień od podatku od wartości dodanej dla wykonawców robót budowlanych, w tym dotyczących budowy obiektów sportowych. Oznacza to, że polskie regulacje w tym zakresie są zgodne z przepisami unijnymi.