Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak dokonać rozliczenia podatkowego, gdy podatnik kupił mieszkanie po przyznaniu mu 90-proc. bonifikaty przez spółdzielnię. W analizowanym przypadku podatnik jako pracownik spółdzielni (gospodarz domu) zawarł w 2003 roku umowę najmu mieszkania ze spółdzielnią. Obecnie aktualni i byli gospodarze domów, którzy zamieszkują w lokalach z zasobów spółdzielni na podstawie umowy najmu, mogą wykupić na własność zajmowane przez nich lokale z uwzględnieniem 90-proc. bonifikaty ustalonej w stosunku do wartości rynkowej wykupywanego lokalu.

Dyrektor warszawskiej izby podkreślił, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców – w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu.

Zatem prawo do zwolnienia z PIT przysługuje, gdy przedmiotem zbycia jest zakładowy (tj. stanowiący własność pracodawcy lub byłego pracodawcy) budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny, a jego nabywca posiada do tego budynku lub lokalu tytuł prawny – umowę najmu.

W konsekwencji podatnik spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia z PIT, tj. nabył lokal zakładowy, będąc jego najemcą.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 marca 2010 r. (nr IPPB4/415-6/10-2/JK2).