Robert Pasternak

partner i radca prawny w Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

Rabat jest zwyczajowo rozumiany jako obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę. Również jest to zniżka, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towarów. Rabat jest określany także jako bonifikata lub upust. Bonifikata to zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi. Niekiedy podnosi się, że bonifikata udzielana jest w przypadku, gdy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w momencie podpisywania umowy. Upust jest również rozumiany jako obniżka ceny towaru, względnie usługi. Językowe rozumienie tych pojęć jest preferowane również przez organy podatkowe, np. w postanowieniu naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego z 4 stycznia 2006 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego (nr DP/PD/423-0129/05/AK) stwierdzono m.in., że przez bonifikatę rozumie się upust, rabat i oznacza ona zniżkę ceny przyznaną nabywcy przez sprzedającego z różnych przyczyn. Zatem rabaty, bonifikaty, upusty itp. oznaczają efektywnie każdy przypadek, w którym ustalona pierwotnie cena towaru lub usługi ulega zmniejszeniu, co prowadzi efektywnie do obniżenia poziomu odpłatności za towar lub usługę, ponoszonej ostatecznie przez nabywcę. Nie ma przy tym zasadniczego znaczenia, jaka specyficzna przesłanka stała u przyczyn udzielenia rabatu, jeżeli nie jest ona prawnie zakazana, np. organy podatkowe potwierdzają zasadność wystawiania faktur korygujących również w zakresie cen transferowych, gdy powodem korekty jest zastosowanie mechanizmu dostosowania cen transferowych do założonego poziomu rentowności dla każdej ze stron transakcji, odpowiadającemu warunkom rynkowym, np. interpretacja indywidualna z 26 lutego 2010 r. wydana w imieniu ministra finansów przez dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPP1/443-1179a/09/BS).