Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostały opublikowane założenia do projektu zmian w ustawach o CIT oraz PIT. Projekt dostosowuje przepisy do prawa wspólnotowego – m.in. w części równego traktowania podmiotów polskich i zagranicznych – oraz precyzuje zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników PIT oraz CIT z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi. Nowelizacja przepisów dwóch ustaw o podatku dochodowym dotyczy obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej w odniesieniu do zagranicznego zakładu, transakcji wymiany udziałów (na podstawie Dyrektywy 2009/133/WE) oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W ustawie o CIT znajdą się zwolnienia odnoszące się do zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz zasady przeciwdziałające nadużyciom podatkowym dla transakcji kapitałowych w spółkach, a także regulacje dotyczące zwolnień dla dywidend i należności licencyjnych.

Projekt dotyczy zasad opodatkowania spółek z siedzibą lub zarządem w krajach UE lub EOG, które dokonują operacji wymiany udziałów lub osiągają dochody (przychody) z tytułu dywidend, odsetek lub należności licencyjnych z tytułu transakcji z polskimi podmiotami powiązanymi, spółek prowadzących działalność poprzez położony w Polsce zagraniczny zakład oraz wspólników – osoby fizyczne wymieniające udziały.

W zakresie opodatkowania wspólników spółek cywilnych i osobowych doprecyzowane zostaną reguły opodatkowania wnoszonych wkładów do tych spółek. Dochód uzyskany przy likwidacji lub wystąpieniu ze spółki ma być zaliczony do kapitałów pieniężnych i obciążony 19-proc stawką. Założenia do projektu nowelizacji ustaw o PIT oraz CIT zostały przekazane do uzgodnień międzyresortowych.