Już niewiele czasu zostało na sporządzenie sprawozdania finansowego. Wynika to z faktu, że spółki, których dzień bilansowy pokrywa się z kalendarzowym, powinny przygotować je w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca.

Wstęp do sprawozdania

Inną czynnością poprzedzającą przygotowanie sprawozdania jest sporządzenie zestawienia obrotów i sald (tzw. obrotówki). Spółki mają na to 85 dni po dniu bilansowym, tj. do 26 marca (w przypadku sprawozdania za 2009 rok). Termin ten określa art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Sporządzenie zestawienia dla celów rocznego rozliczenia wyprzedza o kilka dni ostateczny termin złożenia deklaracji z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Obrotówka umożliwia sprawdzenie poprawności i kompletności księgowań, pozwala na wykrycie błędów. Pełni więc funkcję kontrolną w procesie przygotowania rocznych raportów. Powinna więc zawierać kompletne księgowania dotyczące kosztów, przychodów, aktywów i pasywów danej jednostki. Prawidłowe zestawienie obrotów i sald musi uwzględniać m.in. naliczenie amortyzacji, rozliczenie kosztów międzyokresowych, rezerw na koszty dotyczące danego roku obrotowego czy kalkulację podatku odroczonego.

Ważnym elementem sprawozdania jest wstęp do niego. Powinien on zawierać opis polityki rachunkowości, który posłuży użytkownikowi sprawozdania do lepszego zrozumienia danych liczbowych opublikowanych w pozostałej części sprawozdania.

Konieczne jest więc zawarcie w tej części raportu zasad, które będą adekwatne do tych, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania.

Przykładowo – jeżeli firma posiada nieruchomości inwestycyjne, powinna wskazać, jaką metodę stosuje do ich wyceny bilansowej: stosowaną do środków trwałych czy według wartości godziwej.

Innym, często popełnianym przez firmy błędem, jest nieujawnianie zagrożeń dotyczących kontynuacji działalności. Przykładowo – pojawiają się one w sytuacji, gdy w bilansie wykazany jest ujemny kapitał obrotowy. W takim przypadku spółka powinna opisać potencjalne problemy z płynnością, jak i sposób, w jaki zamierza te problemy rozwiązać.

Istotne jest też zamieszczenie informacji, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania. W przypadku bowiem braku takiego założenia, wycena składników majątku następuje zgodnie z art. 29 ustawy o rachunkowości, tj. po cenach sprzedaży netto.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak szybko i poprawnie sporządzić sprawozdanie finansowe za 2009 r.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Tworzenia bilansu
- Należności długoterminowych
- Rozliczeń międzyokresowych