ROBERT PASTERNAK

partner Deloitte

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy od spadków i darowizn. Natomiast w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne tytułem darowizny własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP. Tym samym otrzymanie przedsiębiorstwa w drodze darowizny nie prowadzi do powstania przychodu u obdarowanego w rozumieniu ustawy o PIT, bez względu na to, czy podatek od spadków i darowizn zostanie zapłacony czy nie.

Na moment dokonania darowizny, po stronie obdarowanego nie powstają koszty uzyskania przychodu, gdyż nie poniesiono wydatków związanych z nabyciem przedmiotu darowizny. Niemniej jednak na obdarowanego przechodzi własność przedmiotu darowizny, co umożliwia obdarowanemu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) ustawy o PIT, naliczenie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny i zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko takie podzielił m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 27 czerwca 2008 r., nr IBPB1/415-272/08/WRz (KAN-3219/03/08). Wartość początkową tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi ich wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny stanowi inaczej. Należy zaznaczyć, że dla celów amortyzacji poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, łączna wartość początkowa tych składników (będąca sumą ich wartości rynkowych) nie może być wyższa od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa a wartością składników mienia niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi. Zatem w przypadku nabycia przedsiębiorstwa w drodze darowizny u obdarowanego nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast wartość odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych (wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa) zaliczyć można do kosztów uzyskania przychodów.