JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ MINISTER: Kwestia, którą wyjaśnił minister finansów, dotyczy: trybu zwrotu oraz oprocentowania nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 grudnia 2008 r. w sprawie Magoora (C-414/07).

INTERPRETACJA MINISTRA: Zgodnie z art. 74 pkt 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a podatnik, którego zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w odpowiednich ustawach podatkowych, złożył jedną z deklaracji lub inną deklarację, z której wynika wysokość zobowiązania podatkowego – wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot, składając równocześnie skorygowaną deklarację. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Przepisy art. 74 pkt 1 i art. 77 par. 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej nie warunkują powstania nadpłaty, jak również nie wiążą terminu zwrotu nadpłaty od publikacji orzeczenia ETS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nadpłata powstaje w wyniku orzeczenia, a nie w wyniku publikacji orzeczenia. Wniosek o zwrot nadpłaty złożony przed publikacją orzeczenia wymaga więc merytorycznego rozpatrzenia. Konsekwentnie art. 77 par. 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej 30-dniowy termin zwrotu nadpłaty wiąże z datą złożenia wniosku, a nie z datą publikacji sentencji orzeczenia ETS.

Zgodnie z art. 78 par. 1 Ordynacji podatkowej nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

Artykuł 78 par. 5 Ordynacji podatkowej normuje zasady oprocentowania nadpłaty zwracanej w wyniku rozpatrzenia wniosku o jej zwrot, który to wniosek, jak wyżej wyjaśniono, może być złożony również przed publikacją sentencji orzeczenia ETS. Artykuł 78 par. 5 Ordynacji podatkowej w sposób bezpośredni stanowi zasady oprocentowania w przypadku wniosku złożonego w terminie do 30 dnia od dnia publikacji sentencji orzeczenia oraz w przypadku wniosku spóźnionego, czyli złożonego po upływie terminu 30 dni od dnia publikacji sentencji orzeczenia ETS.

Przepis ten nie odnosi się wprost do wniosku przedwczesnego złożonego przed publikacją sentencji orzeczenia ETS. Nie można jednak przyjąć, że w tych przypadkach oprocentowanie nadpłaty nie powstaje, skoro przedwczesny wniosek o zwrot nadpłaty jest dopuszczalny w świetle art. 74 Ordynacji podatkowej. Podkreślić też należy, że nadpłata powstała w wyniku orzeczenia ETS nie wynika z błędu podatnika.

Niezasadne byłoby też stosowanie takich samych zasad naliczania oprocentowania nadpłaty do nadpłat określonych we wnioskach przedwczesnych złożonych przed opublikowaniem orzeczenia ETS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jak do wniosków opóźnionych złożonych po upływie 30-dniowego terminu. Artykuł 78 par. 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, wstrzymując bieg oprocentowania od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od publikacji sentencji orzeczenia ETS ma bowiem na celu przyspieszenie składania wniosków o zwrot nadpłaty i realizację orzeczenia, a z drugiej strony zapobiega manipulowaniu datą złożenia wniosku w celu maksymalizacji oprocentowania nadpłaty. Wynikający z powołanego przepisu brak oprocentowania nadpłaty za okres po upływie 30 dnia od publikacji sentencji orzeczenia ETS stanowi swoistego rodzaju sankcję za opóźnione złożenie wniosku.

Reasumując, w przypadku złożenia wniosku przed opublikowaniem sentencji orzeczenia ETS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oprocentowanie nadpłaty przysługuje za okres od dnia jej powstania do dnia jej zwrotu.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 5 marca 2009 r. (nr PK4/801225/ ZAP/09/AP-291)

OPINIA

WOJCIECH PIETRASIEWICZ

doradca podatkowy współpracujący z Allen & Overy A. Pędzich

Dobrze się stało, że minister finansów wydał interpretacje ogólną w kwestii, która budziła wątpliwości niektórych podatników oraz organów podatkowych przyjmujących wnioski o zwrot związane z orzeczeniem ETS w sprawie Magoora (C-414/07). Miejmy nadzieję, że interpretacje ogólne zostaną również wydane w innych niekiedy znacznie bardziej kontrowersyjnych kwestiach. Minister finansów dokonał rozszerzającej wykładni przepisów Ordynacji podatkowej, umożliwiając kalkulację oprocentowania od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu również w przypadku wniosków w trybie art. 74 Ordynacji podatkowej, które zostały złożone przed datą publikacji sentencji orzeczenia ETS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jako że nadpłata z wniosku o zwrot złożonego zarówno przed jak i po publikacji orzeczenie ETS wynika z tego orzeczenia, zdaniem ministra finansów, konsekwencje w zakresie oprocentowania tych nadpłat nie powinny być różnicowane.