KE wysłała do Polski tzw. uzasadnioną opinię (będącą drugim etapem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego) odnoszącą się do polskich przepisów podatkowych. Przewidują one wyższe opodatkowanie odsetek i dywidend wypłacanych zagranicznym funduszom emerytalnym i funduszom inwestycyjnym oraz wyższe opodatkowanie odsetek wypłacanych zagranicznym instytucjom finansowym.

"Jeżeli Polska nie udzieli zadowalającej odpowiedzi na uzasadnioną opinię w terminie dwóch miesięcy, Komisja może zadecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich" - podała KE.

Komisja wskazuje, że polskie przepisy zwalniają fundusze emerytalne i inwestycyjne z podatku od przedsiębiorstw. Dlatego wszystkie odsetki i dywidendy wypłacane funduszom krajowym są zwolnione z podatku. Jednak te same świadczenia wypłacane z Polski zagranicznym funduszom emerytalnym i inwestycyjnym są opodatkowane tzw. podatkiem u źródła.

Zwraca ponadto uwagę, że zagraniczne instytucje finansowe podlegają opodatkowaniu polskim podatkiem u źródła od kwoty brutto otrzymanych odsetek, natomiast instytucje krajowe są opodatkowane tylko od zysków netto, tzn. po odliczeniu powiązanych kosztów, takich jak odsetki płacone wierzycielom.

Komisja uważa, że przepisy te stanowią ograniczenie traktatowych zasad swobodnego przepływu kapitału, swobody przedsiębiorczości, czy świadczenia usług.

Dyrektor w zespole usług finansowych PricewaterhouseCoopers Jakub Żak powiedział, że zarzuty KE wobec Polski mogą być uzasadnione. Wskazał, że podobna sprawa przeciw Francji była rozpatrywana przez ETS w 2006 r. Francja ten spór przegrała.

"Polskie przepisy są bardzo podobne w tym zakresie. Dywidendy wypłacane na rzecz polskiego funduszu inwestycyjnego lub emerytalnego przez spółki nie podlegają opodatkowaniu. Jeżeli dywidenda byłaby wypłacana na rzecz funduszu utworzonego na podstawie regulacji innego kraju UE, wówczas byłaby ona opodatkowana podatkiem u źródła" - powiedział.

"Powoduje to, że zwroty z takich samych inwestycji osiąganych przez fundusze polskie i fundusze zagraniczne są różne" - dodał.

Żak zaznaczył, że KE wszczęła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie dwa lata temu

Objęło ono 9 krajów, ale część z nich zmieniła swoje regulacje. Przygotowując nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2009 r., Ministerstwo Finansów uwzględniło zastrzeżenia Komisji.

"W projekcie była odpowiednia zmiana. Miała zrównać traktowanie podatkowe funduszy polskich i europejskich poprzez zwolnienie z opodatkowania tych ostatnich. Jednak wersja nad którą pracował Sejm już tego zwolnienia nie obejmowała" - poinformował Żak.