JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Spółka jest przedsiębiorcą, który planuje rozpocząć działalność gospodarczą m.in. w zakresie:

● działalności inwestycyjnej w udziały i inne papiery wartościowe,

● działalności finansowej, w tym działalności pożyczkowej w zakresie finansowania działalności innych przedsiębiorstw.

Działalność finansowa i inwestycyjna prowadzona będzie głównie przez oddział spółki z siedzibą w Luksemburgu. Jak podatkowo należy rozliczać przychody luksemburskiego oddziału?

ODPOWIEDŹ IZBY: Analizę podatkowych skutków opisanych operacji należy przeprowadzić na podstawie ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w nawiązaniu do przepisów konwencji między Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga. Wolne od podatku są dochody osiągane poza terytorium RP przez podatników określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną, tak stanowi.

Artykuł 7 ust. 1 konwencji polsko-luksemburskiej ustanawia generalną zasadą opodatkowania zysków osiąganych przez przedsiębiorstwo mające siedzibę na terytorium jednego umawiającego się państwa w drugim umawiającym się państwie. Zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Zatem w przypadku wykonywania przez polskiego przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terytorium Luksemburga przez położony tam zakład zarówno przychody osiągnięte za pośrednictwem zakładu, jak i koszty z tym zakładem związane należy alokować do zakładu. W konsekwencji zyski zakładu będą podlegać, co do zasady, opodatkowaniu w Luksemburgu.

Biorąc pod uwagę te regulacje, spółka uważa, że:

● oddział założony przez spółkę, usytuowany na terytorium Luksemburga, będzie stanowił zakład,

● ponieważ działalność finansowa i inwestycyjna będzie prowadzona przez oddział w Luksemburgu, odsetki z tytułu pożyczek płacone do oddziału, jak również zyski/straty uzyskane ze zbycia należności pożyczkowych będą stanowiły dla celów podatkowych zyski/straty oddziału. Tym samym dochód uzyskany przez oddział z tytułu wskazanej działalności będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania w Polsce,

● ponieważ środki uzyskane od udziałowca spółki będą alokowane na kapitał oddziału (który, zgodnie z przyjętymi przez OECD zasadami, będzie miał charakter zbliżony do kapitału zakładowego w spółce), nie będą występować jakiekolwiek odsetki z tytułu przekazanych aktywów, które miałyby być płacone przez oddział do centrali i które byłyby opodatkowane w Polsce,

● z uwagi na fakt, że działalność finansowa i inwestycyjna może być prowadzona przez oddział w walutach obcych, w oddziale mogą wystąpić ujemne lub dodatnie różnice kursowe. Różnice te realizować się mogą na wszelkich transakcjach prowadzonych w walutach obcych, tj. innych niż waluta, w jakiej prowadzone będą księgi oddziału. Te różnice stanowić będą przychód lub koszt oddziału. Wniosek ten odnosi się również do potencjalnych różnic kursowych związanych z pożyczkami zaciągniętymi przez oddział (jeżeli takowe będą miały miejsce). Także w tym przypadku różnice kursowe będą alokowane do oddziału,

● biorąc pod uwagę, że księgi oddziału będą prowadzone w walucie obcej, różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) mogą również wystąpić przy wycenie majątku oddziału w złotych polskich dla celów rachunkowych w Polsce. Z uwagi na to, że taka wycena będzie dotyczyć działalności oddziału, jakiekolwiek dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku takiej wyceny nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce.

Stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w pełnym zakresie.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 kwietnia 2009 r. (nr IPPB5/423-287/ 08-4/PS)

OPINIA

KATARZYNA MAĆKOWSKA,

ekspert z Kancelarii Radcy Prawnego Artur Nowak

Stanowisko przedstawione w interpretacji zasługuje na aprobatę. Raport OECD w sprawie alokacji zysków z 17 lipca 2008 r. traktuje zagraniczne zakłady, z punktu widzenia podatku dochodowego, jako struktury niezależne i odrębne od centrali. Zgodnie z wytycznymi zawartym w raporcie, podstawę alokacji przychodów i kosztów do zakładu powinna stanowić analiza funkcjonalna i faktyczna zakresu działalności zakładu oraz centrali. W ramach analizy funkcjonalnej należy przyporządkować zakładowi oraz centrali odpowiednie funkcje i związane z nimi aktywa oraz ryzyka, a także alokować do zakładu tzw. wolny kapitał w wysokości wystarczającej dla zapewnienia realizacji przez zakład przypisanych mu funkcji. Analiza funkcjonalna stanowi punkt wyjścia do przyporządkowania zakładowi oraz centrali odpowiednich przychodów i kosztów podatkowych. Skoro w stanie faktycznym opisanym we wniosku zasadnicze funkcje związane z działalnością inwestycyjną i finansową będzie wykonywał luksemburski zakład i to on będzie ponosił większość związanych z tym ryzyk, to wszelkie dochody (straty) z tytułu prowadzenia tej działalności należałoby rozpoznać i opodatkować w Luksemburgu.