Przepisy podatkowe nie regulują bezpośrednio sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w spółkach osobowych.

Piotr Kowalczyk, ekspert ECDDP, wyjaśnia, że dochód ten może być opodatkowany jako pochodzący z odpłatnego zbycia praw majątkowych albo z działalności gospodarczej. Do tego pierwszego sposobu w większości przypadków przychylają się organy podatkowe.

Prawa majątkowe

Zgodnie z art. 18 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zdaniem Piotra Kowalczyka zwrot w szczególności oznacza, że katalog praw wymienionych w tym przepisie ma charakter otwarty i z tego względu uzasadnione jest zaliczenie do niego również przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży przez wspólnika spółki osobowej ogółu jego praw i obowiązków na rzecz osoby trzeciej.

Dochód z praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Działalność gospodarcza

W opinii eksperta z ECDDP zakwalifikowanie przychodu ze zbycia udziału w spółce osobowej do przychodów z praw majątkowych nie jest jednak tak oczywiste, gdyż istnieją okoliczności przemawiające za rozliczeniem go tak jak innych przychodów z działalności gospodarczej, co daje prawo do stawki liniowej. Z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT wynika, że jeżeli działalność prowadzi spółka osobowa, to przychody wspólnika z tytułu udziału w tej spółce (w tym również przychód ze zbycia tego udziału) uznawane są za przychody z działalności gospodarczej.

– Ponieważ zbycie udziału następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dlatego też, zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy o PIT, wspólnik powinien stosować wybrany przez siebie sposób opodatkowania do wszystkich osiąganych dochodów – dodaje Piotr Kowalczyk.

Podatnicy często jednak wynagrodzenie otrzymane za sprzedane udziały w spółce osobowej kwalifikują jako dochód z kapitałów pieniężnych, i stosują 19-proc. stawkę podatku. Taki sposób rozliczenia nie jest jednak prawidłowy, gdyż ma on zastosowanie tylko w przypadku sprzedaży udziałów w spółkach mających osobowość prawną, a spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej.