Projekt nowelizacji ustawy, przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powstał we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego I i II kadencji.

Projekt zakłada m.in. rozszerzenie możliwości współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, możliwość wdrażania wieloletnich programów współpracy, składania wspólnej oferty kilku organizacji przy ubieganiu się o środki publiczne oraz upraszcza procedury konkursowe i wprowadza nowe kryteria rozpatrywania ofert.

Nowela wprowadza nową definicję organizacji pozarządowej

Nowela wprowadza nową definicję organizacji pozarządowej, w której najważniejsze są kryteria niedziałania w celu osiągnięcia zysku oraz obowiązek przeznaczania nadwyżki przychodów na realizację celów statutowych. Wprowadza także wymóg trzyletniej działalności dla organizacji starających się o status opp, uściśla terminy przekazywania i publikacji sprawozdań, wprowadza obowiązek podawania do publicznej wiadomości sprawozdań z wykorzystania 1 proc. podatku.

Wzmacnia także kontrolę nad opp - zgodnie z nowelą MPiPS będzie mogło żądać wyjaśnień dotyczących działalności organizacji. Chodzi m.in. o sprawy finansowe związane z dotacjami, darowiznami czy środkami uzyskanymi w zbiórkach publicznych lub przekazanych przez podatników. Jeśli organizacja nie przedstawi żądanych wyjaśnień, resort będzie mógł wystąpić do sądu o cofnięcie statusu pożytku publicznego.

Nowelizacja zakłada, że na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym będzie można powoływać lokalne Rady Działalności Pożytku Publicznego. W ich skład, poza przedstawicielami trzeciego sektora, wchodziłyby osoby wytypowane przez zarząd województwa oraz wojewodę. Jednocześnie zmniejsza uprawnienia Rady Działalności Pożytku Publicznego działającej przy MPiPS, m.in. przez wyłączenie jej członków z udziału w kontroli opp.