Nowelizacja art. 73 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), którą podpisał prezydent, niesie korzystne zmiany m.in. dla podatników, którzy składają skargi na decyzje organów podatkowych. Nowela przewiduje bowiem, że w przypadku niemożności doręczenia pisma procesowego w tradycyjny sposób pismo należy składać na 14 dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Dotychczas termin ten wynosił siedem dni, co, jak mówi Mariusz Gumola, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej Ożóg i Wspólnicy, było niekorzystne dla podatników.

Podwójne awizo

Znowelizowany przepis prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej p.p.s.a.) przewiduje, że zawiadomienie o pozostawieniu pisma będzie się umieszczać w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, informując o możliwości odbioru pisma w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia.

Mariusz Gumola tłumaczy, że w przypadku niepodjęcia pisma w terminie tych siedmiu dni pracownik poczty będzie pozostawiał adresatowi powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia. Doręczenie zastępcze będzie się uważać za dokonane z upływem ostatniego dnia wskazanego 14-dniowego okresu.

Lepsza ochrona

Omawiana zmiana przyczyni się do zwiększenia ochrony praw stron tego postępowania.

- Ze względów praktycznych zmiana ta będzie dotyczyć głównie podmiotów prywatnych (skarżących działania organów administracji), a zwłaszcza osób fizycznych - mówi doradca podatkowy z Ożóg i Wspólnicy.

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie swojego miejsca zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby.

- W przypadku osób fizycznych w praktyce zdarza się jednak, że adresat pisma nie zmienia swojego miejsca zamieszkania, a jedynie przejściowo przebywa poza tym miejscem (np. w przypadku wyjazdu na wakacje) - stwierdza Mariusz Gumola.

W takich sytuacjach niepodjęcie pisma w siedmiodniowym terminie od dnia zawiadomienia (awizowania) mogło spowodować negatywne i nieodwracalne skutki procesowe. Doręczenie pisma często uruchamia bowiem bieg terminu do dokonania określonej czynności procesowej (np. terminu do wniesienia skargi kasacyjnej do NSA, liczonego od dnia doręczenia odpisu wyroku WSA). Tymczasem w przypadku doręczenia zastępczego w trybie art. 73 p.p.s.a. adresat może w ogóle nie powziąć wiadomości, że doręczenie takie miało miejsce (poczta nie ma obowiązku informowania adresata o zwróceniu pisma sądowi z adnotacją o braku jego podjęcia w obowiązującym terminie).

- Dlatego też wydłużenie terminu przechowywania pisma przez pocztę (urząd gminy) do 14 dni zmniejszy ryzyko wystąpienia takich negatywnych skutków dla stron postępowania - konkluduje Mariusz Gumola.

Nowelizacja art. 73 p.p.s.a. to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2006 r. (sygn. akt P 13/05), w którym Trybunał uznał ten przepis za niezgodny z konstytucją, bowiem ustanawiał termin siedmiodniowy, a nie 14-dniowy.

Nowelizacja czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

GDZIE POCZTA ZOSTAWI ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o pozostawieniu pisma umieszczać się będzie w:

● oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy nie jest to możliwe

● na drzwiach mieszkania adresata lub

● w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń,

● na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe