Członkowie zarządu i rady nadzorczej nie uzyskują przychodu z nieodpłatnego świadczenia od spółki w postaci ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jeśli nie da się przypisać kwoty ubezpieczenia do poszczególnych osób z imienia i nazwiska. Ta korzystna wykładnia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn.zm.) oznacza, że spółki mogą decydować się na ubezpieczenia OC dla swoich zarządów i rad nadzorczych i w ten sposób zabezpieczać własne interesy.

Korzystny wyrok

Korzystnej dla spółek i członków zarządu oraz członków rad nadzorczych wykładni przepisów dokonał w wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2019/08, nieprawomocny). Sąd stwierdził, że przy zarządach wieloosobowych tak jak przy radach nadzorczych składka ubezpieczeniowa nie może stanowić przychodu dla jej członków, jeżeli ubezpieczenie i ta składka nie są przypisane do konkretnej osoby z nazwiska i imienia. WSA podkreślił w uzasadnieniu, że jedynie umowa ubezpieczeniowa osoby z nazwiska i imienia oraz sprawowanej funkcji rodziłaby po jej stronie, jako osoby uposażonej stawką ubezpieczeniową, obowiązek opodatkowania stawki jako przychodu. Zdaniem sądu, w sytuacji gdy ubezpieczenie obejmuje każdego członka zarządu i każdego członka rady nadzorczej bez względu na sposób wykonywanych obowiązków i ich konsekwencje, a składka ubezpieczeniowa wyliczona jest od liczby osób w zarządzie lub liczby osób w radzie nadzorczej, to u poszczególnych członków zarządu i poszczególnych członków rady nadzorczej nie powstaje przychód. Uzasadnieniem dla takiej wykładni jest to, że fundamentalna zasada obowiązująca w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychód musi być przypisany do konkretnej osoby z imienia i nazwiska.

Sąd powołał się na regulację art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przychód stanowią otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z kolei - kontynuował sąd - z art. 12 ust. 3 przywołanej ustawy wynika, że wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych, jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi niewchodzące w zakres działalności pracodawcy, ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b ustawy, czyli według cen zakupu. A zatem teoretycznie można by przypisać członkom zarządu lub członkom rady nadzorczej składkę ubezpieczenia w równej proporcji. Rozwiązanie takie zaprezentował minister finansów w zaskarżonej interpretacji. Jak wskazał sąd, taka wykładnia jest jednak sprzeczna z zasadami obowiązującymi w podatku dochodowym od osób fizycznych.