Podatnik, który dopiero dziś odnalazł nierozliczoną za 2007 rok informację o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, czyli PIT-11, powinien jak najszybciej złożyć korektę zeznania rocznego. Pozwoli to uniknąć przykrych konsekwencji, w tym finansowych.

Nierozliczenie PIT-11 oznacza podjęcie kontroli ze strony organów podatkowych, której konsekwencją będzie uwzględnienie w zeznaniu brakującego PIT-11, wytłumaczenie się z błędu, a dodatkowo możliwość nałożenia kary z kodeksu karnego skarbowego. Wszystko dlatego, że PIT-11 trafia zarówno do zapominalskiego podatnika, jak i właściwego urzędu skarbowego.

PRZYKŁAD: KOREKTA ZEZNANIA Z URZĘDU

Podatnik pomylił się w obliczeniach w zeznaniu PIT za 2007 rok na niekorzyść urzędu o 200 zł. Czy urząd skarbowy może sam skorygować błędy podatnika?

Tak. W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień: koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1 tys. zł, lub zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Jeśli urząd skarbowy dokona samodzielnie korekty zeznania, uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji, a następnie doręcza ją podatnikowi wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.

Na korektę urzędową podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. W razie niewniesienia sprzeciwu w 14-dniowym terminie korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

Druga deklaracja

Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Niewykazanie w zeznaniu rocznym odnalezionego PIT-11 jest błędem, który trzeba skorygować.

Warto wiedzieć, że uprawnienie do skorygowania deklaracji:

• ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą,

• przysługuje nadal po zakończeniu: kontroli podatkowej, postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Co ważne, przy składaniu korekty deklaracji, zwłaszcza z przyczyn niewykazania jednego z PIT-11 trzeba liczyć się z tym, że wysokość zobowiązania podatkowego wykazanego w pierwotnej deklaracji poprzez złożoną korektę może ulec zmianie. Zobowiązanie wynikające z deklaracji jest zobowiązaniem do zapłaty, a w przypadku skutecznie złożonej korekty zobowiązaniem tym staje się zobowiązanie określone przez podatnika w deklaracji korygującej. Takie wyjaśnienia przedstawił WSA w Warszawie w wyroku z 14 lutego 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 3851/06; niepublikowany).

Gdy poprzez korektę po uwzględnieniu PIT-11 zobowiązanie podatkowe zwiększy się, tzn. podatnik będzie musiał dopłacić należny podatek wraz z korektą trzeba wpłacić podatek wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, liczonymi od 1 maja (czyli dnia następującego po upływie terminu płatności podatku). Gdy w wyniku korekty okaże się, że podatnikowi należy się podatek do zwrotu wraz z korektą deklaracji, trzeba złożyć wniosek o zwrot tej nadpłaty podatku.

PRZYKŁAD: UWZGLĘDNIENIE ULGI PODATKOWEJ

Podatnik rozliczył się z fiskusem za 2007 rok. Zapomniał jednak uwzględnić w nim ulgę internetową. Czy może złożyć korektę PIT i uwzględnić w niej przysługujące odliczenie?

Tak. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym - poprawnym już - wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji, z wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Dodatkowo należy pamiętać, iż w przypadku gdy w złożonym pierwotnie zeznaniu podatkowym podatnik wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek albo wykazał nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej, korektę składa się wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty (w którym to wniosku powinna być określona kwota nadpłaty).

Uzasadnienie poprawki

Składając korektę deklaracji trzeba pamietać, że, bardzo istotnym jej elementem jest uzasadnienie przyczyn korekty. To nic innego, jak pisemne wytłumaczenie organowi podatkowemu, dlaczego deklarację za ten sam okres składamy jeszcze raz. Nie istnieje urzędowy wzór druku uzasadnienia. Wystarczy więc, że podatnik napisze uzasadnienie samodzielnie. Trzeba w nim wskazać swoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, podać, do kogo kierowane jest uzasadnienie - musi to być naczelnik właściwego urzędu skarbowego i oczywiście treść samego pisma. W piśmie tym powinniśmy podać, do którego zeznania korekta jest składana (np. PIT-37) i że przyczyną ponownego wypełniania deklaracji podatkowej jest nieuwzględnienie jednego (lub więcej) PIT-11 za 2007 rok. Warto wytłumaczyć się także, co było przyczyną nieuwzględnienia w pierwotnych rozliczeniu tych danych. Może to być np. zgubienie dokumentów.

Konsekwencje błędu

Korekta deklaracji podatkowej po odnalezieniu PIT-11 jest o tyle istotna, że organ podatkowy posiada dane na temat otrzymanych w danym roku podatkowym PIT-11 przez podatnika. Informacje te trafiają bowiem od płatników zarówno do podatnika, jak i urzędu skarbowego. Urząd skarbowy posiadając PIT-11 podatnika i jego zeznanie podatkowe, bez trudu będzie mógł sprawdzić, czy podatnik wykazał wszystkie dochody. Jeśli nie, urząd będzie miał podstawy do wszczęcia postępowania podatkowego. Co więcej, będzie miał też podstawy do tego, by podejrzewać podatnika o próbę zatajenia dochodów.

Trzeba bowiem wiedzieć, że fiskus ma prawo ukarać podatnika za nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Rozpiętość stawki dziennej w 2008 roku wynosi od 37,53 zł do 15 012 zł. Jest to przestępstwo skarbowe. W przypadku gdy zachowanie podatnika związane z podaniem nieprawdy w zeznaniu poprzez nieuwzględnienie wszystkich PIT-11 naraża podatek na uszczuplenie do kwoty 5630 zł, stanowi to wykroczenie skarbowe.

PRZYKŁAD: CZĘSTOTLIWOŚĆ SKŁADANIA KOREKT

Czy korekty deklaracji VAT podatnik może składać co 2 miesiące?

Przepisy dopuszczają prawo do odliczenia podatku naliczonego, w przypadku gdy podatnik nabył prawo do dokonania takiego odliczenia, lecz z tego prawa nie skorzystał. A zatem podatnik może składać korekty deklaracji VAT co 2 miesiące. Jednak trzeba pamiętać, że zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę.

A zatem podatek należny zaniżony w deklaracji VAT i niezapłacony w terminie stanowi zaległość podatkową, od której organ podatkowy nalicza odsetki. W związku z tym zaniżony w deklaracji podatek należny podatnik ma obowiązek skorygować niezwłocznie po wykryciu błędu.

Ważne!

Podatnik ma czas na złożenie korekty zeznania do upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

W uzasadnieniu korekty trzeba podać przyczyny wypełnienia zeznania po raz kolejny, a także wskazać, jakie skutki wywoła korekta

Podstawa prawna

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).