Najpopularniejszą formą prowadzenia firmy jest spółka cywilna. Podatnicy, którzy zdecydują się na utworzenie działalności w formie spółki cywilnej, mogą wybrać jeden z czterech sposobów opodatkowania. Może to być: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, progresywna skala PIT ze stawkami 19, 30 i 40 proc. lub liniowa 19-proc. stawka PIT.

Rozliczenia proporcjonalne

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali PIT. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Takie zasady rozliczeń mają zastosowanie do wszystkich spółek osobowych.

Przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach liniowego 19-proc. PIT nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali PIT.

Wskazane zasady stosuje się odpowiednio do:

• rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat,

• ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Ustalenie podatku

W sytuacji gdy podatnik wybierze opodatkowanie na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychód (dochód) na początek ustalany jest dla spółki tak, jakby to ona była zobowiązana do zapłaty podatku. Następnie w ten sposób obliczony przychód (dochód lub stratę) wspólnicy dzielą między siebie proporcjonalnie do udziału w zysku spółki. Od tak podzielonego przychodu (dochodu) obliczany jest podatek. Przy karcie podatkowej podatek określany jest w decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego.

JAK TO ZROBIĆ...

Wpływ wydatków spółki na rzecz innej spółki

PROBLEM: Czy wydatek poniesiony przez wspólników spółki cywilnej, prowadzących w jej ramach opodatkowaną działalność gospodarczą, z tytułu i na rzecz działalności gospodarczej prowadzonej przez wspólników innej spółki cywilnej jest kosztem podatkowym i wpływa na dochód spółki?

ROZWIĄZANIE: Nie. Na podstawie art. 8 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatek poniesiony przez wspólników spółki cywilnej, prowadzących w jej ramach opodatkowaną działalność gospodarczą, z tytułu i na rzecz działalności gospodarczej prowadzonej przez wspólników innej spółki cywilnej, nie jest kosztem uzyskania przychodów tej spółki i nie ma wpływu na określenie jej dochodu do następnego opodatkowania u wspólników w stosunku do ich udziałów. Przychodem współtworzącym ten dochód jest natomiast wartość nieodpłatnego świadczenia uzyskanego w stosunkach gospodarczych pomiędzy wymienionymi spółkami. Takie stanowisko potwierdzone zostało również w orzecznictwie sądowym, np. w wyroku NSA z 18 kwietnia 2007 r. (sygn. akt II FSK 538/06; niepublikowany).

SŁOWNIK

Spółki osobowe - za spółki osobowe uważa się spółki: cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe lub komandytowo-akcyjne.

Spółki kapitałowe - za spółki kapitałowe uważa się spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).