Z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolniona jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowo nie przekracza 100 zł. Zwolnienie to nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Limit zwolnienia może zostać podwyższony do 500 zł. Taką zmianę w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT proponuje Komisja Przyjazne Państwo. Projekt nowelizacji rozpatrzy sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

Sporządzenie PIT-8C

Wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez podatnika jest zaliczana do różnych źródeł przychodów w zależności od tego, jaki stosunek prawny łączy przekazującego i otrzymującego takie świadczenie. Może to być zatem np. przychód ze stosunku pracy, jeżeli otrzymującym jest pracownik, a przekazującym pracodawca, bądź przychód z działalności wykonywanej osobiście czy działalności gospodarczej. Jeżeli nieodpłatne świadczenie nie może zostać przyporządkowane do żadnego zdefiniowanego przez ustawodawcę źródła przychodów, zalicza się je do przychodów z innych źródeł. Są to świadczenia otrzymane od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą. W praktyce chodzi o przekazywane przez przedsiębiorców materiały promocyjne czy reklamowe konkretnemu świadczeniobiorcy. Gdy wartość takich przysporzeń przekracza 100 zł, przedsiębiorca jest zobowiązany sporządzić i przesłać informację PIT-8C świadczeniobiorcy oraz urzędowi skarbowemu do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli np. podczas akcji promocyjno-reklamowej przedsiębiorca wręcza klientowi gadżet, którego wartość przekracza 100 zł, powinien mu wystawić deklarację podatkową. Podwyższenie wartości przekazywanych świadczeń podlegających obowiązkowi informacyjnemu do kwoty powyżej 500 zł spowoduje ograniczenie obowiązku sporządzania przez przedsiębiorcę przekazującemu takie nieodpłatne świadczenia informacji PIT-8C. Taki obowiązek bywa bardzo uciążliwy, m.in. z uwagi na trudności związane z uzyskaniem wszystkich danych niezbędnych do wypełnienia deklaracji.

Skutki w VAT

Przyjęcie zmiany będzie wiązało się z konsekwencjami w VAT. Podatkowi temu nie podlega przekazanie prezentów małej wartości. Za takie prezenty ustawodawca uznaje m.in. przekazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Wynika z tego, że podwyższenie limitu kwoty zwolnienia dotyczącego jednorazowej wartości nieodpłatnych świadczeń w PIT będzie skutkować zwiększeniem wartości prezentu, którego przekazanie nie podlega VAT.n

PODSTAWA PRAWNA

● Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

● Art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).