Usługi przewozu taksówką świadczone przez drobnych przedsiębiorców podlegają szczególnym przepisom o podatku od towarów i usług. Oprócz rozliczenia na zasadach ogólnych, według obniżonej stawki 7 proc., podatnik świadczący usługi taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00) może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu według stawki 3 proc.

O wyborze tej formy opodatkowania przedsiębiorca musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt.

Jednocześnie osoba, która wybrała ryczałt, może z niego zrezygnować, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu.

Jedną z zalet wyboru opodatkowania w formie ryczałtu jest możliwość składania skróconej deklaracji podatkowej za miesiąc poprzedni w terminie do 25. dnia każdego miesiąca (VAT-12).

Z drugiej strony, przy opodatkowaniu usług w formie ryczałtu taksówkarze nie mogą odliczać podatku naliczonego, w przeciwieństwie do opodatkowania tych usług na zasadach ogólnych. Tak więc przed wyborem metody opodatkowania podatnik powinien zanalizować specyfikę wykonywanych przez siebie usług i wybrać optymalną formę opodatkowania. Należy pamiętać, że przedsiębiorcy świadczący usługi taksówkowe mogą również skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, jeśli wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 tys. zł.

Podstawa prawna

Art. 113, 114 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535).

Rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 211, poz. 1333).