Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw opracowany przez Ministerstwo Finansów rozszerza możliwość stosowania diet z tytułu podróży zagranicznych.

Dziś możliwość uwzględnienia w polskim PIT 30 proc. diety za każdy dzień z tytułu pracy za granicą mają tylko podatnicy zatrudnieni na umowach o pracę. Od 1 stycznia 2009 r. to odliczenie stosować będą mogli również inni podatnicy.

Nowy przepis zakłada bowiem, że wolna od podatku dochodowego będzie część przychodów osób o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.