ZAKTUALIZOWANY SYSTEM. Regionalne izby obrachunkowe poinformowały, że w systemie BeSTi@ zainicjowano kolejny okres sprawozdawczy - za II kwartał 2007 r. Ministerstwo Finansów przesłało także aktualizacje słowników klasyfikacji budżetowej. W systemie została utworzona także nowa grupa systemowa paragrafów dochodowych - Dog - grupa paragrafów obejmująca wszystkie paragrafy dochodów. Zatem możliwe jest tworzenie grup paragrafów dochodowych użytkownika.

Więcej www.rio.gov.pl

ROZLICZANIE SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wydatki związane z nabyciem komputera oraz połączenie go z siecią internetową nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów osiąganych ze sprzedaży papierów wartościowych - stwierdził białostocki WSA.

Sygn. akt I SA/Bk 455/06

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIEGŁYCH REWIDENTÓW. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe za 2006 rok Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę 37 434 590,39 zł. Rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w kwocie 1 301 088,46 zł. Zysk netto przeznaczony został na zwiększenie funduszu podstawowego Izby.

Więcej www.kibr.org.pl

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA DORADCÓW. Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła uchwałę, w której uznała domenę krdp.pl za oficjalny serwis internetowy Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Nadzór nad funkcjonowaniem serwisu objął wiceprzewodniczący KRDP do spraw PR i edukacji.

Więcej www.kidp.pl

STANOWISKO PRACODAWCÓW. Projekt ustawy o podatku akcyzowym należy uznać za postęp w porównaniu z obecną ustawą. Projekt eliminuje niezgodności polskich przepisów z prawem wspólnotowym. Dobrą zmianą jest wprowadzenie do ustawy stawek podatku akcyzowego. Głównym mankamentem projektu jest utrzymanie, a nawet zwiększenie rygoryzmu obrotu wyrobami akcyzowymi - podkreślono w stanowisku PKPP Lewiatan przekazanym Ministerstwu Finansów.

Więcej www.pkpplewiatan.pl

HISZPAŃSKI PODATEK KAPITAŁOWY. Komisja Europejska zakończyła postępowanie w sprawie hiszpańskich przepisów dotyczących podatku kapitałowego. Zastrzeżenia Komisji wzbudziła opłata płacona za zarejestrowanie podwyższenia kapitału spółki. Rząd hiszpański wskazał, że wpływy z opłaty nie są przekazywane do budżetu państwa ani do budżetów lokalnych, a tym samym trudno uznać je za podatek.

Więcej www.taxnews.pl