JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Spółka w ramach prowadzonej działalności sprzedała kontrahentowi rury stalowe (zakupione wcześniej w innej firmie) oraz własne wyroby, służące jako łączniki rur stalowych. Podatnik zastosował te materiały do wykonania instalacji przeciwpożarowej u zleceniodawcy. Część z zamontowanych rur okazała się nieszczelna. Kontrahent zdemontował wadliwą instalację i wykonał ponownie, po czym wystawił wnioskodawcy fakturę VAT, obciążając go kosztami za wykonane czynności. Spółka poniosła również inne koszty związane z demontażem i ponownym wykonaniem instalacji, tj. najmu sprzętu, transportu, zakupu farb i materiałów pomocniczych, zlecenia wykonania malowania oraz dostarczenia własnych wyrobów - łączników rur. Czy istnieje możliwość odliczenia VAT zawartego w fakturach dokumentujących poniesione przez podatnika na rzecz kontrahenta koszty związane z demontażem i ponownym wykonaniem instalacji przeciwpożarowej?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z kolei zgodnie z regulacją art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W konsekwencji w omawianym przypadku podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione na demontaż wydatki.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z 4stycznia 2008 r. (nr IS.II/2-443/228/07).