Warunkiem wpisu na listę doradców podatkowych jest poza zdaniem egzaminu na doradcę podatkowego odbycie dwuletniej praktyki w organach skarbowych oraz u doradcy podatkowego. Krajowa Rada Doradców Podatkowych w przyjętym stanowisku określiła zasady odbywania praktyk. Załącznikami do stanowiska są wzory: umowy o odbycie praktyki, karty praktyki, umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania praktyki oraz oświadczenia o zobowiązaniu zachowania tajemnicy. Jest to więc niezbędna wiedza dla kandydatów.

W stanowisku Rady określono, którzy kandydaci nie muszą odbyć praktyki. Zwolnieni z tego obowiązku są: członkowie komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego, posiadający stopień doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów, a także obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), których kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. Ta ostatnia grupa musi jednak wystąpić z wnioskiem o wpis na listę doradców podatkowych w ciągu 12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji.

Krajowa Rada może również zwolnić z obowiązku praktyki kandydatów na doradców, którzy wykonywali czynności doradztwa podatkowego w jednym z państw członkowskich UE lub EFTA.

Stanowisko KRDP określa również obowiązki kandydatów. Muszą oni m.in. zawrzeć umowę o odbycie praktyki z firmą doradztwa podatkowego i prowadzić kartę praktyki. W trakcie praktyki nie mogą świadczyć innych usług dla konkurencyjnych firm, a także nie mogą świadczyć usług dla klientów spółki.

Obowiązki w zakresie praktyk mają również zarządy regionalnych oddziałów KIDP. Muszą one przekazać Krajowej Radzie wykaz doradców podatkowych oraz spółek doradztwa podatkowego, którzy wyrazili zgodę na przyjęcie praktykanta. Jeśli nastąpią zmiany w tym wykazie, oddział ma obowiązek powiadomić o nich Radę w ciągu dwóch tygodni.

GDZIE ODBYWAĆ PRAKTYKI

W jakich podmiotach kandydaci na doradców podatkowych muszą odbyć praktyki

  • 4 miesiące w urzędzie skarbowym
  • 4 miesiące w izbie skarbowej
  • 4 miesiące w urzędzie kontroli skarbowej
  • 12 miesięcy u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl