Przedsiębiorcy, którzy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składnik majątku o wartości początkowej przekraczającej 3,5 tys. zł i zamierzają używać go krótcej niż rok, mogą wartość tego składnika majątku zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli jednak okaże się, że okres używania tego składnika przekroczy rok, to przedsiębiorca jest zobowiązany w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął:

• zaliczyć składnik majątku do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując go do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia,

• zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres dotychczasowego użytkowania, obliczoną dla danego środka trwałego przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej określonej w wykazie stawek amortyzacyjnych,

• stosować określone stawki w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych,

• wpłacić, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął rok użytkowania danego składnika majątku, do właściwego urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tego składnika majątku do dnia, w którym okres jego używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę odsetek wykazać w zeznaniu.

Zasady te należy także stosować w przypadku zaliczenia wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku o wartości początkowej powyżej 3,5 tys. zł do kosztów, a następnie zaliczenia tych składników do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przed upływem roku od dnia ich nabycia bądź wytworzenia. Odsetki nalicza się wówczas do dnia zaliczenia składników do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z obowiązującymi do końca ubiegłego roku przepisami stawka odsetek przy dokonywaniu korekty kosztów wynosiła 0,1 proc. za każdy dzień (co daje 36,5 proc. w skali roku). Od 1 stycznia 2009 r. przedsiębiorca nalicza odsetki według zwykłej stawki od zaległości podatkowych, która od 28 stycznia 2009 r. wynosi 11,5 proc. w skali roku.

Stawka odsetek

11,5 proc.

Naliczając odsetki przy ujawnieniu środka trwałego, od 28 stycznia 2009 r. stosujemy stawkę 11,5proc.