Lekarz, który zechce wykorzystywać cały dom lub nawet tylko jego część na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, musi upublicznić ten fakt już w momencie rejestrowania działalności gospodarczej, jeśli będzie to siedziba firmy.

Aktualizacja NIP

Siedziba przedsiębiorstwa powinna też być podana dla celów podatkowych. Jeśli przedsiębiorca podatnik ma już nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP), powinien zaktualizować wpis do tego rejestru. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, dla celów podatkowych przez siedzibę przedsiębiorstwa rozumie się miejsce położenia przedsiębiorstwa wskazane w koncesji, zezwoleniu lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków albo gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu, siedzibą taką jest miejsce zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jeśli jest to spółka cywilna osób fizycznych, a nie można ustalić jej siedziby, jest nią miejsce zamieszkania jednego ze wspólników.

Wykorzystywanie domu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej spowoduje jednak także wzrost obciążeń fiskalnych z tytułu podatku od nieruchomości.

Pomiar powierzchni użytkowej

Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa. Uwzględnia ona również piwnice i poddasza. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 proc., a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę się pomija.

Wysokość stawki podatku od nieruchomości ustala rada gminy w uchwale. Stawki te są co roku waloryzowane. Minister finansów podaje nowe maksymalne wskaźniki, a rady gmin podejmują uchwały i ich wysokości w konkretnej miejscowości.

Wysokość podatku

W przypadku kilku preferencyjnych rodzajów działalności te maksymalne stawki są niższe. Między innymi na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w 2009 roku stawka wynosi 3,71 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala na podstawie decyzji organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Jest on płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub podatnik przestanie wykorzystywać dom na potrzeby działalności, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

Rozliczenia z gminą

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast jeżeli w trakcie roku podatkowego powstało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa zaś z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. W takim przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Muszą także poinformować właściwy organ podatkowy, jeśli zmienią przeznaczenie całości lub części budynku na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W 2009 ROKU

Maksymalna stawka podatku:

• nieruchomości mieszkalne - 0,56 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

• budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,431 od mkw. powierzchni,

• budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,71 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

• od budowli - 2 proc. ich wartości ustalonej dla celów amortyzacji.