- Tak. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulga meldunkowa będzie miała zastosowanie - w myśl zasady zachowania praw nabytych - dla podatników, którzy nabyli nieruchomość przed 1 stycznia 2009 r. W celu skorzystania z ulgi podatnik nadal będzie zobowiązany do wykazania, że był zameldowany w zbywanej nieruchomości minimum 12 miesięcy, tyle że oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia będzie składał w terminie złożenia rocznego zeznania za rok, w którym nastąpiło zbycie.

• Od początku przyszłego roku również obowiązek meldunkowy ma zostać zastąpiony rejestracją. Czy to wpłynie na ulgę meldunkową?

- W związku z planowaną zmianą przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych może się okazać, że spełnienie wspomnianego obowiązku meldunkowego będzie w praktyce utrudnione, jeśli obowiązek ten zostanie faktycznie zlikwidowany. Co prawda, obowiązek ten ma zostać zamieniony przez tzw. zarejestrowane miejsce zamieszkania, niemniej jednak w projekcie przewiduje się także, że osoba przebywająca na terytorium Polski będzie mieć prawo do zarejestrowania drugiego miejsca zamieszkania, jeżeli pobyt w takim miejscu będzie dłuższy niż pół roku.

• Co w takim razie powinni zrobić podatnicy jeszcze w tym roku, aby uniknąć problemów w 2009?

- Proponowane przepisy mogą spowodować sporo problemów interpretacyjnych, np. w sytuacji gdy przed upływem uprawniających do ulgi 12 miesięcy podatnik zamieni miejsce zameldowania na zarejestrowane miejsce zamieszkania, o którym przepisy ustawy o PIT w obecnym brzmieniu nie wspominają. W celu uniknięcia ewentualnych sporów z organami podatkowymi warto już teraz zastanowić się nad zameldowaniem w mieszkaniu przeznaczonym do sprzedaży w okresie późniejszym.