ROZMOWA

• Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem prezydenta podatnicy będą składać odwołania od interpretacji ministra finansów do właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby wojewódzkiego sądu administracyjnego. Do tej pory odwołania takie rozpatrywał tylko Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. A gdzie odwołania będą składać podatnicy, którzy nie mają w Polsce miejsca zamieszkania bądź siedziby?

- Dokonana w Ministerstwie Finansów analiza prawna art. 13 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i postanowień rozporządzenia prezydenta oraz przepisów par. 8 i 9 rozporządzenia ministra finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego przemawia za stosowaniem ogólnej zasady wynikającej z art. 13 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie spraw dotyczących wniosków o interpretację indywidualną, składanych przez podmioty nieposiadające miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce oraz w przypadku, gdy nie można ustalić właściwości miejscowej ze względu na brak miejsca zamieszkania bądź siedziby.

• Czy rozporządzenie prezydenta nie pozbawia części podatników prawa do wniesienia skargi do sądu administracyjnego?

- Zdaniem Ministerstwa Finansów nie. Nie jest możliwe dokonanie wykładni par. 1 pkt 1 rozporządzenia prezydenta, z której wynikałoby, że w wyniku wydania rozporządzenia określona kategoria wnioskodawców nie posiadałaby prawa do wniesienia skargi na wydaną interpretację indywidualną.

• Jaki zatem sąd będzie właściwy do rozpatrzenia takiej skargi?

- Sądem właściwym do rozpatrzenia skargi na interpretacje indywidualne we wskazanych przypadkach pozostanie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

• Czy taką samą wykładnię prezentują sądy?

- Ministerstwo Finansów wystąpiło z zapytaniem w przedmiotowej sprawie do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jest organem właściwym do interpretowania przepisów regulujących właściwość sądów administracyjnych.