Ministerstwo Finansów 6 października zwróciło się do Naczelnego Sądu Administracyjnego z prośbą o wskazanie prawidłowych zasad postępowania przy określaniu właściwości miejscowej wojewódzkich sądów administracyjnych. Sprawa dotyczyła zaskarżania interpretacji podatkowych do sądów administracyjnych przez podatników, którzy nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce.

W odpowiedzi na pismo MF sędzia NSA Janusz Drachal wyjaśnił, że zgodnie z art. 13 par. 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), ustanowiono ogólną zasadę właściwości miejscowej tego wojewódzkiego sądu administracyjnego, na obszarze właściwości którego siedzibę ma organ administracji publicznej, którego dotyczy skarga. Ta zasada może być jednak ograniczana.

I tak rozporządzenie Prezydenta RP z 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra finansów, prezesa ZUS oraz prezesa KRUS (Dz.U. nr 163, poz. 1016) określa inną, niż wynikająca z zasady ogólnej, właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych.

Została ona powiązana z faktem zamieszkiwania lub posiadania siedziby przez skarżącego na obszarze właściwości danego sądu. Rozporządzenie nie reguluje natomiast sytuacji osób niemających miejsca zamieszkania lub siedziby w RP. W związku z tym - jak podkreślono w piśmie do MF - należy wykluczyć sytuacje, gdy osoby, np. podmioty zagraniczne występujące o interpretację podatkową, miałyby zamkniętą drogę sądowoadministracyjną kontroli tych aktów tylko z tej przyczyny, że rozporządzenie zmieniające właściwość ogólną nie przewiduje przepisów określających sąd, do którego takie osoby powinny wnieść skargę. Rozumienie przepisów w ten sposób byłoby niezgodne z konstytucyjną zasadą prawa do sądu.

W ocenie sędziego NSA Janusza Drachala w przypadku wystąpienia przez podmiot zagraniczny z wnioskiem o interpretację skargę na ten akt będzie rozpoznawać sąd właściwy na zasadach ogólnych, czyli ten, na obszarze właściwości którego ma siedzibę organ wydający interpretację podatkową.

Co więcej, w sytuacji gdy wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza Polską oraz kiedy nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania interpretacji, właściwy miejscowo do wydania interpretacji jest dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Skargę rozpoznawać zatem będzie WSA w Warszawie.

Prezentowane stanowisko NSA nie jest prawnie wiążące dla sędziów sądów administracyjnych.