Od 2 stycznia węgiel i koks są opodatkowane akcyzą. Czy zgłaszają się do urzędów celnych osoby z problemami związanymi z rozliczaniem tego podatku?

Rzeczywiście pod koniec ubiegłego roku oraz w pierwszych tygodniach 2012 r. wystąpiło bardzo duże zainteresowanie ze strony podmiotów, dotyczące przepisów nakładających obowiązki w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w izbie celnej oraz urzędach celnych województwa śląskiego przeprowadziliśmy wiele szkoleń dla zainteresowanych podmiotów.

Zorganizowaliśmy spotkania, na których urzędnicy omawiali problemy zgłoszone przez dużych podatników, wyznaczyliśmy dodatkowych pracowników do udzielania informacji oraz obsługi podmiotów dokonujących obrotu wyrobami węglowymi. Ponadto na stronie internetowej zamieszczono repetytorium zagadnień związanych z obrotem wyrobami węglowymi oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Czy były opóźnienia we wdrażaniu nowych rozwiązań?

Nie. Prowadzone przez nas działania odniosły pożądany skutek, bowiem na 31 stycznia 2012 r. naczelnicy urzędów celnych bez zbędnej zwłoki wydali 1993 pisemne potwierdzenia powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, natomiast liczba kierowanych do tutejszego urzędu pytań dotyczących interpretacji obowiązujących w tym zakresie przepisów uległa istotnemu zmniejszeniu. Podmioty składające pisemne powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczące podmioty węglowe, o których mowa w art. 16 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym, czy też zgłoszenia rejestracyjne, o których mowa w art. 16 ust. 1 tej ustawy, są obsługiwane na bieżąco.

Do naszej redakcji docierają sygnały, że podatnicy mają najwięcej kłopotów z udokumentowaniem dostawy węgla, żeby móc skorzystać ze zwolnienia z podatku. Z czego mogą wynikać te kłopoty?

Jednym z warunków zwolnienia wyrobów węglowych od akcyzy w przypadku dalszej ich odsprzedaży kolejnemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy też podmiotowi zużywającemu jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy.

Wzór dokumentu dostawy oraz sposób jego stosowania został określony w rozporządzeniu ministra finansów z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy. Stosowanie dokumentu dostawy do przemieszczania wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy dotyczy nie tylko wyrobów węglowych, lecz np. alkoholu etylowego, napojów alkoholowych, wyrobów energetycznych zużywanych w procesie produkcji energii elektrycznej.

Dokument ten stosowany jest również przez inne podmioty niż pośredniczące podmioty węglowe i to już od 2009 r. Podmioty te nie zgłaszają żadnych problemów związanych ze stosowaniem dokumentu dostawy.

Z czego zatem mogą wynikać pojawiające się problemy?

Trudności ze stosowaniem dokumentu dostawy przez pośredniczące podmioty węglowe mogą wynikać z:

– dużej liczby podmiotów pośredniczących trudniących się obrotem wyrobami węglowymi, nieposiadających własnych składów węglowych lub dokonujących obrotu z ich pominięciem, co obieg dokumentów dostawy czyni bardziej skomplikowanym,

– krótkiego czasu obowiązywania przepisów nakładających na podmioty obostrzenia w obrocie wyrobami węglowymi z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy,

– bardzo dużej liczby podmiotów uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia z akcyzy, co powoduje konieczność wystawiania znacznej liczby dokumentów dostawy.

Czy urzędnicy prowadzą kontrole w zakresie poprawności rozliczeń akcyzy od węgla?

W związku z bardzo krótkim czasem obowiązywania przepisów w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym obecnie nie jest prowadzona żadna kontrola podatkowa.

Ponadto pierwsze deklaracje za miesiąc styczeń w przypadku wyrobów węglowych podatnicy są zobowiązani złożyć do 25 marca.